Sociālā joma
DI_pakalpojumi

2024. gada 22. martā Smiltenē svinīgi atklāja jaunuzcelto daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru “Īve” (turpmāk – centrs “Īve”) . Tajā sniedz pakalpojumus pieaugušajiem ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ne tikai sekmējot viņu sociālo prasmju un iemaņu attīstību, bet arī radot māju sajūtu un dodot iespēju piedzīvot tādu ikdienu, kādu to pazīstam mēs. 

Informējam par centrā “Īve” sniegtajiem pakalpojumiem.

Pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem

  • Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums (kopā 16 vietas) nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālu problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstībā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt šajā mājoklī. Centrā “Īve” pakalpojumu var nodrošināt 16 personām. Visas vietas ir aizpildītas vai rezervētas, taču šāds pat pakalpojums tiek nodrošināts Sociālā dienesta struktūrvienībā “Kārkli”, tāpēc interesenti droši var vērsties pie dienesta speciālistiem.
  • Specializētās darbnīcas (kopā 24 vietas) – pakalpojums, kas veicina personu darbspēju un attīsta nodarbinātībai nepieciešamās prasmes. Pakalpojums darba dienās nodrošina aroda prasmju un iemaņu attīstīšanu speciālistu uzraudzībā, kā arī psihosociālo atbalstu, atslogojot personu piederīgos no uzraudzības pienākumu veikšanas. Centrā “Īve” pieejama keramikas, kokapstrādes, mājturības, šūšanas un adīšanas darbnīcas.

Pakalpojuma saņēmējam jāsedz ēdināšanās līdzmaksājums 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, ja vien persona nedzīvo mājsaimniecībā, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas statuss.

  • Dienas aprūpes centra pakalpojums (kopā 34 vietas) - vieta, kur sociāli izolēti cilvēki var saņemt psihosociālu, psihoemocionālu atbalstu un attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas. Tas sekmē cilvēka interesi iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, saskarsmi ar līdzīgā situācijā nonākušiem līdzcilvēkiem, kā arī saturīgu laika pavadīšanu, rodot dzīvesprieku. Dienas aprūpes centrs daudzos gadījumos nodrošina to, ka cilvēki ar nelielām korekcijām tomēr spēj pilnvērtīgi turpināt savu dzīvi. Tiek piedāvāta iespēja darboties sveču darbnīcā.

Pakalpojuma saņēmējam jāsedz ēdināšanās līdzmaksājums 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, ja vien persona nedzīvo mājsaimniecībā, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas statuss.

  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi - individuālo konsultāciju/nodarbību veidā – tie vērsti uz personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, centrā “Īve” tie ir logopēds, ergoterapeits, fizioterapeits, mūzikas un mākslas terapija. Lai saņemtu šāda veida pakalpojumu, tam jābūt iekļautam individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā, speciālista vai ārsta nosūtījumā vai izrakstā no veselības kartes.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

  • Dienas aprūpes centra pakalpojums (kopā 10 vietas) - sniedz iespēju attīstīt prasmes un pavadīt brīvo laiku atbilstoši bērna spējām, saņemt speciālistu atbalstu un sociālos pakalpojumus, kas ilgtermiņā var uzlabot bērna funkcionālās spējas.
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums (aprakstu skatīt augstāk!). Vienam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem pašvaldība līdzfinansēs 343,00 EUR gadā.

Šo pakalpojumu sniegšana deleģēta biedrībai “Cerību spārni”. Biedrībai ir vairāk nekā 20 gadu ilga pieredze sociālo pakalpojumu sniegšanā. Tā centrā “Īve” veikmsīgi darbojas jau kopš 2024. gada sākuma, ieviešot pašvaldības definētās centra funkcijas un rūpējoties par klientu labklājību.  

Ikvienam interesentam ir iespēja pieteikties centra apskatei, lai klātienē uzzinātu par tur sniegtajiem pakalpojumiem. Plašāka informācija ir pieejama, vēršoties Smiltenes novada Sociālajā dienestā tā darba laikā klātienē, Dārza ielā 11, Smiltenē, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 28631993(dienesta vadītāja Inta Siliņa).

Centrā “Īve” un Smiltenes novadā kopumā pieejamie sociālie pakalpojumi definēti Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 25/23 “Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novadā”. Tie pieejami www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība/Saistošie noteikumi”.

Lai ikvienam sanāk attīstīt savas prasmes un iemaņas un vadīt piepildītu un priekpilnu ikdienu!

Smiltenes daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra