Kultūra
Mēru muiža

2024. gada jūnijā Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Mēru muiža”, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, turpmākās izmantošanas redzējumu. Pašvaldība izvērtēja sadarbības iespējas ar Mēru muižas biedrību un noslēdza vienošanos par biedrības darbības virzieniem, tiesībām un pienākumiem, muižas attīstības veicināšanai.  

2024. gada 20. februārī nodibināta biedrība “Mēru Muižas Attīstībai”. Biedrības darbībai ir noteikti vairāki mērķi:

  • sabiedriskā labuma darbību veikšana – labdarības akciju un pasākumu organizēšana ar mērķi piesaistīt investīcijas kultūrvēsturisko vērtību atjaunošanai, remontam un jaunu ēku izbūvei;
  • sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz Mēru muižas kompleksa saglabāšanu, restaurēšanu, uzturēšanu un labiekārtošanu;
  • kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
  • izstrādāt priekšlikumus muižas attīstībai;
  • muižas saglabāšana un līdzdalība tās atjaunošanā, veidojot konstruktīvu sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību, Latvijas valsti, vietējām un starptautiskām organizācijām, fondiem un citām personām, kas ir ieinteresētas muižas un Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, atjaunošanā un popularizēšanā.

Biedrība “Mēru muižas attīstībai” jau aktīvi darbojas, iesaistoties līdzdalības projektu konkursos, pasākumos, organizējot talkas, kā arī ir atvēruši ziedojumu kontu, lai palīdzētu atjaunot Mēru muižas logus. Biedrībai ir daudz idejas un plāni, kā veicināt Mēru muižas attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. 

 

 

Sagatavoja: Diāna Valtere, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas speciāliste