Projektu konkursi
Lieliska iespēja ikvienam – LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU KONKURSS!

Lai radītu publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrisko vidi un aktivizētu jaunu, radošu kopsadarbības formu attīstību, vienlaikus stimulējot sabiedrības savstarpējo sadarbību un veicinot Smiltenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Smiltenes novada attīstībā, ir izsludināts pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu konkurss.

Konkursā projekta pieteikumus var iesniegt 10 iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novadā un kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu vai Smiltenes novadā reģistrēta biedrība. Konkursa dalībnieki aicināti iesniegt idejas, kuras var īstenot sabiedrībai pieejamā publiskā vietā – Smiltenes novada pašvaldības vai, saņemot attiecīgu saskaņojumu, valsts nekustamā īpašumā. Projektam ir jābūt saistītam ar infrastruktūras uzlabošanu, kam ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība, tā rezultāti ir pieejami plašam iedzīvotāju lokam. Projekta iesniedzējam pirms projekta iesniegšanas ir jāpiedalās konsultācijā ar Smiltenes novada pašvaldību par projekta realizāciju, lai precizētu projekta ieceres realizācijai nepieciešamās izmaksu pozīcijas. Konsultēties var ar Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem pa tālr. 27001449.

Šogad kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 28 500 EUR. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 9 500 EUR.

Pieteikt savu ideju projektu konkursam var, aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai ir pievienota projekta skice un vizualizācija, kas pēc tam tiks izmantota projekta publicitātei. Projekta pieteikumu var iesniegt klātienē vienā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centriem vai Smiltenes novada pagasta pārvaldēs. Projekta pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektronisko pasta adresi [email protected].  Iesniegšanas termiņš ir līdz 2023.gada 30.jūnijam, plkst. 16.00.

Tie projekti, kas pēc izvērtēšanas tiks atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam, tiks nodoti balsošanai iedzīvotājiem, kas ilgs trīs nedēļas. Smiltenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa ir pieejama Smiltenes novada mājas lapā: https://www.smiltenesnovads.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/.

Papildus informācija Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 27001449 vai sūtot jautājumus uz e-pastu: [email protected].