Pašvaldība
Attēls

Smiltenes novada dome izsludina uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”. Projekta konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 3000 EUR. Kopējais pieejamais finansējums 12 000 EUR.

Projektu pieteikums jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikumu veidlapa, izdevumu tāme, iesniedzēja dzīves un darba apraksts- CV vai cita nepieciešamā informācija pēc nolikuma). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, izdevumu tāmes veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā https://www.smiltenesnovads.lv/lv/pasvaldibas-lidzfinansejums-projektu-konkursi Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 27001449, vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected].

Projektu pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 31.maijam plkst.18:00, ievietojot Smiltenes novada domes slēgtajā pastkastē Dārza ielā 3, iesniedzot Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā vai iesūtot pa pastu: Smiltenes novada dome, Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729 (pasta zīmogs 31.maijs).