Izglītība
Attēls

Lai gan šis mācību gads ir pagājis stingru ierobežojumu gūstā, katra izglītības posma likumsakarīgs noslēgums ir dokumenta par izglītības ieguvi saņemšana.

Izglītības iestāžu izlaiduma pasākumu kā obligātu normatīvie akti neparedz, tas ir skolas plānots un organizēts pasākums, kas šajā mācību gadā jāorganizē stingri ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” spēkā esošo 14.punktu, kur noteikts, ka atcelti  un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore vērš uzmanību, ka izlaidumu organizēšana pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās ar vecāku un citu viesu piedalīšanos nav atļauta. Vienlaikus tiek norādīts, ka pirmsskolas izglītības programmas apguves noslēgums var tikt atzīmēts attiecīgās pirmsskolas izglītības grupas ietvaros, nepiedaloties vecākiem un citiem viesiem.

Runājot par 9. un 12. klašu un profesionālās ievirzes audzēkņu izlaidumu norises kārtību, tiek gaidītas Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas rekomendācijas. Šobrīd ir zināmi svinīgo pasākumu laiki izglītības iestādēs un to norises plānošanā tiek ņemti vērā spēkā esošie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Izglītības pārvaldes vadītāja aicina absolventus un viņu vecākus būt saprotošiem, pieņemt valstī noteikto kārtību, rīkoties atbildīgi un izlaidumu svinības organizēt ģimenes lokā.

Lai skaists mācību gada noslēgums un droša, ģimeniskiem notikumiem bagāta vasara!

 

Smiltenes novada domes 

Izglītības pārvalde