Sabiedrības līdzdalība
gh

Mežs ir dziļi iesakņojies mūsu kultūras tradīcijās, nodrošina atpūtas un brīvā laika pavadīšanas, kā arī ienākumu gūšanas iespējas. Uz mežu dodamies ogot, sēņot, vākt ārstniecības un dekoratīvos augus, iegūt kokmateriālus un kurināmo, doties medībās, kā arī nodarboties ar dravniecību. Pastaigas, nūjošana, skriešana, riteņbraukšana, slēpošana, zirgu izjādes, nakšņošana mežā un citas aktivitātes svaigā gaisā ir Latvijas iedzīvotāju iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids. Vienlaikus mežs ir mežsaimnieku darba vieta.

VISPĀRĒJIE UZVEDĪBAS NOTEIKUMI MEŽĀ

IEŠANA, SKRIEŠANA, NŪJOŠANA, SLĒPOŠANA UN ORIENTĒŠANĀS

RITEŅBRAUKŠANA

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS

PĀRVIETOŠANĀS AR MOTORIZĒTAJIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM

NAKŠŅOŠANA

ATPŪTA UZ ŪDENS

ZIRGU IZJĀDES

CITAS AKTIVITĀTES

INFORMĒŠANAS UN SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA

NEKOKSNES MATERIĀLU IEGUVE

MALKA

LVM LABAS UZVEDĪBAS NOTEIKUMOS MEŽĀ IETVERTIE NOSACĪJUMI, IEROBEŽOJUMI UN SASKAŅOŠANAS PRASĪBAS, BALSTĪTAS UZ NORMATĪVIEM AKTIEM

AIZLIEGTĀS DARBĪBAS LVM TERITORIJĀ

Iedzīvotājiem ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā, taču vienlaikus jābūt atbildīgiem pret dabu un izveidoto infrastruktūru, kā arī jāievēro savstarpējā cieņa, lai netraucētu citus meža apmeklētājus.

Minētās tiesības aprakstītas Meža likuma 5.pantā, nosakot gadījumus, kad tās var tikt ierobežotas:

  • valsts un pašvaldību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • īpašnieka vai tiesiskā valdītāja noteiktie ierobežojumi.

Lielākā daļa aktivitāšu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotās zemēs ir atļauta bez īpašas informēšanas vai saskaņošanas, ievērojot vispārējos uzvedības noteikumus.

Lai novērstu riskus cilvēku drošībai, kaitējumu videi un mantiskajām vērtībām, kā arī ugunsdrošības nolūkā, Noteikumi apraksta vispārējos uzvedības noteikumus, ierobežojumus un aizliegtās darbības, kā arī gadījumus, kad par aktivitātēm jāinformē vai tās rakstiski jāsaskaņo (vēlams – 1 mēnesi pirms).

Apmeklējot aizsargājamās dabas teritorijas, papildus jāievēro tajās noteiktās prasības un aizliegumi.

Ar mobilās lietotnes “LVM GEO Mobile” palīdzību iespējams ērti un ātri noskaidrot savu atrašanās vietu un redzēt LVM apsaimniekotās zemes robežas un aizsargājamās dabas teritorijas.

LVM pakalpojumu sniedzēju, zinātniski pētniecisku objektu ierīkošanas, medību tiesību lietotāju, militāro mācību dalībnieku papildus tiesības un pienākumi tiek noteikti atsevišķos līgumos.

LABAS UZVEDĪBAS NOTEIKUMI MEŽĀ