Uzņēmējdarbība
Informācija par pašvaldības atļaujas izsniegšanas un nodevas samaksas kārtību tirdzniecībai publiskās vietās Smiltenes novadā

Lai informētu fiziskas un juridiskas personas, kurām aktuāla ir tirdzniecība pašvaldības ierīkotās tirdzniecības vietās, aicinām iepazīties ar Smiltenes novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto kārtību tirdzniecības atļaujas saņemšanai un nodevas apmaksai.

Kārtību, kas attiecas uz tirdzniecību, atļauju saņemšanu, tirgošanās organizēšanu un nodevām, kā arī citiem ar to saistītiem apstākļiem nosaka Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 26/22 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā”.

Ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskās vietās pašvaldības teritorijā var notikt tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tam norādītajā vietā.

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniecība ir atļauta pašvaldības ierīkotajās tirdzniecības vietās (Smiltenes pilsētā – Baznīcas laukumā 16A; Raunas ciemā – Rīgas ielā 1C; Apes pilsētā – Dzirnavu ielā 2) vai ar pašvaldību saskaņotajās tirdzniecības vietās.

Tirdzniecības atļaujas saņemšanai  personai jāiesniedz iesniegums pašvaldībā. Iesnieguma formu var atrast Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Pašvaldība”/ “Iesniegumu veidlapas”. Aicinām pirms iesnieguma aizpildīšanas iepazīties ar saistošajos noteikumos norādītajiem nosacījumiem un pievienojamiem dokumentiem. Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-adresi, vai uz pašvaldības elektronisko pasta adresi [email protected] (šādā gadījumā iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).

Pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas nepieciešams samaksāt pašvaldības nodevu (noteikumu 48. punkts), kas tiek aprēķināta atbilstoši iesniegumā norādītajam tirdzniecības veidam un tirgotajām precēm. Detalizēts tirdzniecības nodevas apmērs atrodams saistošajos noteikumos ŠEIT.

Pašvaldība ir noteikusi nodevas maksas atvieglojumus vairākām iedzīvotāju kategorijām - no pašvaldības noteiktās nodevas par tirdzniecību ir atbrīvotas personas, kurām, atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, nav jāreģistrē saimnieciskā darbība un, kuras atbilst kādam no sekojošiem punktiem:

  • pensionāri;
  • personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti,
  • Smiltenes novada iedzīvotāji, kas dzīvo mājsaimniecībā kurai piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

No pašvaldības nodevas samaksas ir atbrīvoti šādi tirdzniecības dalībnieki:

  • fiziskas un juridiskas personas, kuras pašvaldība ir aicinājusi nodrošināt ar pārtikas produktiem pašvaldības organizēta sporta vai kultūras pasākuma dalībniekus;
  • Smiltenes novadā juridisko adresi reģistrējušas nevalstiskās organizācijas, juridiskas personas, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma statuss;
  • Valsts institūcijas, pašvaldības uzņēmumi un iestādes, kas izveidotas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Pašvaldības nodevas likme par ielu tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā, sabiedrisko pasākumu norises vietā tiek samazināta par 50% tiem nodevas maksātājiem , kuru dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir deklarēta Smiltenes novadā.

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 26/22 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā”, kā arī pašvaldības nodevas likmēm, iesnieguma veidlapu tirdzniecības atļaujas saņemšanai un informāciju par tam pievienojamiem dokumentiem, kā arī citu informāciju aicinām iepazīties ŠEIT.