Pašvaldība Sabiedrības līdzdalība
Iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2020.gada pašvaldības darbu

No 2021.gada 19.janvāra līdz 19.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā un novērtēt pašvaldības darbu 2020.gadā. Kopumā aptauju aizpildīja 270 respondenti, savukārt 2019.gadā tie bija 187 respondenti.

Lai arī par pašvaldības darbu vērtējumu snieguši 2% novada iedzīvotāju, tā ir iespēja izvērtēt, kas no iepriekš paveiktā ir bijis nozīmīgs daļai novada sabiedrības. Šī gada aptaujā tika iekļauti vairāk atvērtā tipa jautājumi, kā rezultātā ir saņemti vērtīgi ieteikumi gan pārvaldes  darba efektivitātes uzlabošanai, gan norādītas konkrētas jomas, ko būtu nepieciešams uzlabot.

Kopumā no visiem aptaujas dalībniekiem 84% ir apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, turpretī 16% nav mierā ar dzīves vidi un norāda uz nepieciešamajiem uzlabojumiem. Uzlabojumi pašvaldības darbā nepieciešami komunikācijas un sadarbības jautājumos, sociālās, kultūras, izglītības, nodarbinātības un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, kā arī veselības aprūpes, dzīvojamās platības un atkritumu apsaimniekošanas jautājumos.

Novērtējot pakalpojumu un jomu kvalitāti, to pieejamību pilsētas un lauku reģionos, iedzīvotāji uzsver infrastruktūras uzlabošanas un uzturēšanas jautājumu aktualitāti pilsētas degradētajās teritorijās, kā arī pagastu teritorijās, kur liela nozīme tiek piešķirta arī ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

Aptaujas dalībnieki augsti novērtē publisko teritoriju un infrastruktūras labiekārtošanas darbus, kur pēdējos gados pašvaldība ieguldījusi lielus resursus, labi tiek novērtēta dzīves vide, sabiedriskā kārtība un aktīvās atpūtas iespējas, interešu un profesionālās ievirzes izglītība. Respondenti novērtē informācijas kanālu daudzveidību, kur pašvaldība informē par savu darbu, šajā gadā novērtētākie kanāli ir sociālie mediji, mājaslapa un informatīvais izdevums “Smiltenes Novada Domes Vēstis”.

Smiltenes novada pašvaldības darba vērtējumā 2020.gadā 15 respondenti (5,6 %) to vērtē ļoti pozitīvi, 86 respondenti (31,9 %) vērtē pozitīvi un 109 vērtē apmierinoši (40,4 %), 31 negatīvi (11,5 %), 16 ļoti negatīvi (5,9%) un 13 respondentiem (4,8%) nav viedokļa šajā jautājumā. Salīdzinot ar 2019. gada datiem, ir pieaudzis negatīvs novērtējums. Kā norāda respondentu sniegtās atbildes, novērtējumu ietekmējusi epidemioloģiskā situācija, kas arī Smiltenes novada pašvaldībai un tās iestādēm bija jauna un līdz šim nepieredzēta situācija - kā rezultātā pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un lēmumu pieņemšanas process nav ticis novērtēts labi.

Aptaujā tika uzdoti vairāki jautājumi par Pašvaldības policijas darbu, kur respondenti norādīja nepieciešamību uzlabot patrulēšanas maršrutus un laikus, iekļaujot regulārāku pagastu teritoriju apsekošanu, aktīvāk sodīt likumpārkāpējus un rast risinājumus klaiņojošu mājdzīvnieku, nelegālu atkritumu izmešanas un iedzīvotāju izglītošanas jautājumos.

Šī gada aptaujā iedzīvotājiem tika uzdots jautājums par dzīves kvalitātes izmaiņām pēc Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, kur 49% respondentu uzskata, ka dzīves kvalitāte uzlabosies vai drīzāk uzlabosies, norādot, ka sagaida kvalitatīvāku pārvaldību, vides sakārtotību un diferencētu pakalpojumu pieejamību arī lauku reģionos. Tiek sagaidīts, jaunu darba vietu, dzīvokļu, sabiedrībai saistošu aktivitāšu un izglītības jautājumu aktualizēšana, kā arī “labās prakses” pārņemšana no blakus novadiem un pārvaldēm. Jaunus, profesionāli ieinteresētus darbiniekus, veiksmīgāku sadarbību ar iedzīvotājiem un resursu lietderīgāku izmantošanu, kā arī kvalitātes kontroles uzlabošanos.

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem, kas veltīja laiku anketas aizpildīšanai, sniedzot pašvaldībai iespēju novērtēt līdzšinējās darbības efektivitāti. Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā plānojot veicamos darbus turpmāk.

 

Ar aptaujas kopsavilkumu var iepazīties  

Linda Beitika,

Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste