Attīstība
Attēls
Attēls

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) administrators SIA “Vides investīciju fonds” ir apstiprinājis projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr. EKII-7/5.

Projekta mērķis ir nomainīt ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu Smiltenes novada apdzīvotās vietās un Smiltenes pilsētā, tādējādi ievērojami samazinot elektrības patēriņu apgaismojumam un siltumnīcefektu izraisošās gāzes CO2 emisijas atbilstoši Eiropas zaļajam kursam.

Projekta ietvaros Smiltenē, Bilskā, Grundzālē un Launkalnē tiks nomainīti kopumā 13 dzīvsudraba un 388 nātrija gaismekļi uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem, kā rezultātā samazināsies iepērkamais elektroenerģijas apjoms par 220,486 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzes CO2 emisijas par 24,033 t CO2/gadā.

Projekta īstenošana Smiltenes novada iedzīvotājiem uzlabos komfortu un drošību, jo uzstādītais LED apgaismojums nodrošinās labāku redzamību diennakts tumšajā laikā un būs mūsdienīgāks. Samazinoties CO2 emisijām, uzlabosies vides kvalitāte un samazināsies sabiedrības ekoloģiskās pēdas nospiedums. Pateicoties būtiskajam izmaksu samazinājumam par ielu apgaismojumam nepieciešamo elektrību, radīsies iespēja ietaupītos finanšu resursus novirzīt citām pašvaldības funkcijām un projektiem Smiltenes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Plānotās projekta izmaksas ir 174 584,46 EUR, no kurām Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 120 463,27 EUR un Smiltenes novada pašvaldības finansējums – 54 121,19 EUR.

 

Līga Lielmane

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja