Pašvaldība
logo

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

reģistrācijas numurs 90000018622

atkārtoti izsludina

atklātu konkursu uz  pašvaldības

kapitālsabiedrības SIA “Alūksnes nami”

VALDES LOCEKĻA

amatu

 

Valdes locekļa pienākums ir vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem, pilnvarojuma līgumam un normatīvo aktu prasībām.

Kandidātam/-ei izvirzāmās prasības

 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • valsts valodas (vismaz C1 līmenis) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas, tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus (pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, kas darbojas SIA “Alūksnes nami” komercdarbības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • nevainojama reputācija;
 • izpratne un zināšanas par kapitālsabiedrības darbības (nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana) jomu;
 • izpratne un zināšanas par pašvaldības darbu kopumā, par pašvaldības kapitālsabiedrību

darbību un to pārvaldi, t.sk. kapitālsabiedrības darbības stratēģijas plānošanu un realizēšanu;

 • izpratne un zināšanas par administratīvo un finanšu vadību, pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un racionālā izmantošanā;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • zināšanas un pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Nepieciešamās kompetences

 • komandas vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums;
 • plānošana un organizēšana;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • pārmaiņu vadīšana.

Nominācijas procesā nevar piedalīties un par kandidātu/-i uz valdes locekļa amatu kļūt persona, uz kuru attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas liedz ieņemt valdes locekļa amatu.

Kandidātam/-ei jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, datētu, motivētu pieteikumu SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa kandidātu nominācijas procesam (izmantojot nolikuma 1.pielikumā noteikto formu);
 • dzīves gājuma aprakstu jeb CV (Curriculum Vitae), kas sagatavots atbilstoši Europass CV standarta formai, iekļaujot pašvērtējumu par datorprasmēm, informāciju par B kategorijas autovadītāja apliecību un norādīt kontaktinformāciju par personām, no kurām Komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu (vismaz par pēdējo darba vietu);
 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu apliecinājumu, ka uz kandidātu nav attiecināmi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi (izmantojot nolikuma 2.pielikumā noteikto formu);
 • izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei (C1 līmenis) (izņemot personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • redzējums par SIA “Alūksnes nami” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, ņemot vērā kapitālsabiedrībai izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus, norādot svarīgākās darbības mērķu sasniegšanai un izaicinājumu risināšanai (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses). Informācija par kapitālsabiedrību pieejama aluksnesnami.lv;
 • citu dokumentu kopijas, ko kandidāts uzskata par nepieciešamu pievienot, kas apliecinātu izvirzīto prasību izpildi.

Pieteikuma dokumentus, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesam” var iesnieg Alūksnes novada pašvaldībai:

 • Alūksnes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, 1.stāvā darba dienās (pirmdien no 8.00 - 17.30, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 - 17.00, piektdien no plkst.8.00 – 16.30);
 • nosūtot pa pastu uz adresi: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301;

Pieteikuma dokumentus var iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: [email protected] vai izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 16.jūnija plkst. 15.00

Ar izraudzīto kandidātu tiks slēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākumu izpildi.

Mēneša atlīdzība no 1570 EUR līdz 2286 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Ar nominācijas procesa nolikumu, nominācijas komisijas sastāvu un informācija par situāciju SIA “Alūksnes nami”, tās stratēģiju (kopsavilkumu), mērķiem un izaicinājumiem var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājas lapas www.aluksne.lv sadaļā “Vakances”.

Kontaktpersona: Nominācijas komisijas priekšsēdētājs Dzintars Adlers tālr. 29299933

Alūksnes novada pašvaldība, kā personas datu apstrādes pārzinis, informē, ka pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Piesakoties konkursam uz vakanto valdes locekļa amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei konkursa mērķim – kandidātu atlases nodrošināšanai.