Izglītība Sabiedrības līdzdalība

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina Smiltenes novada pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumus) iesniegt savus pieteikumus Stratēģisko projektu un Ilgtermiņa darbības atbalsta (IDA) konkursos līdz š.g. 6. septembra plkst. 14:00.

Abos konkursos var pieteikties organizācijas, kuras darbojas vismaz 3 gadus un kuru darbības fokuss atbilst vienai no AIF atbalstāmajām darbības jomām:

  • demokrātija, iedzīvotāju līdzdalība, laba pārvaldība un atklātība;
  • cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, novēršot jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;
  • sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana.

Svarīgi, ka organizācija ir caurskatāma un atklāta darbība un pārvaldes struktūra – tā publisko savus gada pārskatus, pārvaldes un izpildinstitūcijas locekļus un jaunu biedru uzņemšanas nosacījumus.

Stratēģisko projektu konkursā tiks atbalstīti 10 projekti uz 24-30 mēnešiem ar konkrētām aktivitātēm ar atbalstu no 40 000 līdz 105 000 eiro. Projekti, kuru aktivitāšu kopums varētu radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūrā vai cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un kuros tiek pausts projekta iesniedzēja stratēģiskais redzējums, kā šīs izmaiņas panākt un iesniedzējs pārliecina par savām spējām to veikt. Tā kā AIF finansējuma apmērs ir gana apjomīgs, PSO kopējam apgrozījumam pēdējos trīs gados (2018.-2020.) ir jābūt vismaz 60 000 eiro, kas norāda uz NVO pieredzi darbībā ar lielāka apjoma finansēm.

Lai sekmīgāk sagatavotu Stratēģiskā projekta pieteikumu, aicinām:

  1. noskatīties Informatīvo semināru https://ej.uz/19yj (AIF Youtube kanālā).
  2. piedalīties Stratēģisko projektu darbnīcā. Lai dalībnieki noteiktu savas NVO atbilstību AIF mērķim un programmām, apzinātos savus un organizācijas esošos resursus un veidu, kā tos stratēģiski pielietot NVO mērķu sasniegšanai kopā ar AIF stratēģisko projektu konkursa iespējām, kā arī fokusēt savas vēlmes, vajadzības un esošās idejas atbilstoši stratēģisko projektu konkursa nosacījumiem).

Darbnīcas notiks: ZOOM: 19., 20., 22. jūlijā plkst. 10:00 un plkst. 15:00 un klātienē (Rīgā, Alberta 13): 21. un 23. jūlijā, plkst. 09:30 un plkst. 15:00 (vakcinētām un/vai COVID-19 izslimojošām personām). Jāapmeklē 1 darbnīca (ilgums – līdz 4 stundām). Pieteikšanās - https://ej.uz/AIF_IdejuDarbnicas, pieteikumi tiek slēgti 48h pirms darbnīcas sākuma.

  1. iesaistot donorvalstu Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas partnerorganizācijas pieredzes apmaiņu un kopīgu aktivitāšu īstenošanai, AIF piedāvā kompensēt līdz 1800 eiro ceļošanas izdevumus, kas radušies projekta partnerības veidošanas vizīšu organizēšanai klātienē. Vairāk info - https://ej.uz/4te4

 

Ilgtermiņa darbības atbalsta (IDA) konkursā tiks atbalstīti septiņi projekti uz 2 gadiem ar atbalstu 100 000 eiro, nepiesakot konkrētas aktivitātes un detalizētu budžetu. Šajā konkursā PSO kopējam apgrozījumam pēdējos trīs gados (2018.-2020.) ir jābūt vismaz 80 000 eiro. Tomēr PSO ir jābūt vairākgadu darbības plānam (stratēģijai). Piedaloties IDA konkursā, PSO jāiesniedz spēkā esošs vismaz 3 gadu darbības plāns.

Svarīgi, ka organizācijas pamatdarbība un vairākgadu darbības plāns atbilst un ir saistīts ar AIF programmas “Demokrātijas kultūra” mērķa un vismaz 1 rezultāta sasniegšanu, kā arī organizācijai jau ir pieredze sava darbības plāna īstenošanā laika posmā tieši pirms tiek iesniegts pieteikums. Jāuzsver, ka par izlietojumu AIF būs jāatskaitās ar organizācijas gada pārskatiem, tādējādi nodrošinot AIF pilnu piekļuvi informācijai, kas raksturo organizācijas saturisko un finansiālo darbību. Šāds konkurss tiek pilotēts jeb izmēģināts pirmo reizi.

Lai sekmīgāk sagatavotu IDA konkursa pieteikumu, aicinām:

  1. Piedalīties Informatīvajā seminārā plkst.10:00, Zoom, 16. jūlijā. Pieteikšanās līdz 16.08. plkst.8:00: https://ej.uz/IDA_sem
  2. Jautājumu un atbilžu pēcpusdienā pieteikumu sagatavotājiem klātienē jūlijā plkst. 14:00 – 16:00 Rīgā. Pieteikšanās līdz 26. jūlijam https://ej.uz/IDA_pecpusdiena

Pieteikumi abos konkursos iesniedzami AIF projektu tiešsaistes sistēmā https://projekti.activecitizensfund.lv/, kur nepieciešams reģistrēties.

Individuālas konsultācijas klātienē vai Zoom platformā - pieejamas pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Vidzemē informācijas punkts atrodas Valmieras novada fondā, Garā ielā 10, Valmierā. Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 27820430.

AIF programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību, kā arī vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Plašāka informācija par AIF un tā konkursiem atrodama mājaslapā: www.activecitizensfund.lv.