Komiteju sēdes

Komiteju sēžu darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk

Lai nodrošinātu pašvaldības darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdē, izveidota Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja 7  locekļu sastāvā

 • Komitejas priekšsēdētāja 

 • Komitejas locekļi 

 • Komitejas kompetence

  • Izskata, sagatavo, virza un koordinē jautājumus par izglītības, kultūras un sporta jomu to izskatīšanai domes sēdē.
  • Sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz izglītības, kultūras un sporta jomu pašvaldībā.
  • Izskata jautājumus un sniedz priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un attiecīgo iestāžu attīstību, darbības nodrošināšanu.
  • Sagatavo un iesniedz Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajai komitejai priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta attīstības perspektīvo un ikgadējo programmu budžetu projektiem.
  • Risina ar izglītības, kultūras, kultūrizglītības un sporta iestādēm saistītos jautājumus, izskata reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumus un priekšlikumus.
  • Sagatavo priekšlikumus līdzekļu piešķiršanai no budžeta nesadalītajiem līdzekļiem savas sfēras kompetences ietvaros.
  • Kontrolē izglītības, kultūras un sporta jautājumu risināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu.
  • Apstiprina pašvaldības iestāžu izstrādātos izglītības, kultūras un sporta pasākumu gada plānus.
  • Izstrādā īstermiņa un ilgtermiņa plānus un attīstības pamatprincipus, izglītības, kultūras un sporta jautājumu risināšanai Pašvaldībā.
  • Sniedz priekšlikumus par starptautiskās sadarbības veidošanu.
  • Savas kompetences ietvaros pārrauga pašvaldības komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu;
  • Veic citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un šajos saistošajos noteikumos noteiktos pienākumus.
 • Komiteju sēdes norise

  • Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, nedēļu pirms kārtējās domes sēdes Smiltenes novada pašvaldība ēkā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novads, LV-4729.
  • Ikviens iedzīvotājs var piedalīties komiteju sēžu atklātajās daļās, pirms sēdes piesakoties pie domes sēdes vai komitejas sekretāres, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  • Ja iedzīvotājs nokavē sēdes sākumu un nav pieteicies pie sēdes sekretāres, viņam var liegt dalību sēdē.
  • Sēdes slēgtā daļa iedzīvotājam ir jāpamet pēc pirmā attiecīgās sēdes vadītāja uzaicinājuma.
  • Ja komitejas sēde notiek attālināti, izmantojot tiešsaistes videokonferenci, un iedzīvotājs vēlas tajā piedalīties, viņš ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms attiecīgās sēdes piesaka dalību sēdē, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected].
  • Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļa nosūta iedzīvotājam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi pieslēgšanās saiti ne vēlāk kā stundu pirms sēdes sākuma.
 • Saziņa par komiteju un domes sēdēm