Ik gadu Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītājā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā.

Iegūtā informācija un iedzīvotāju sniegtie ieteikumi tiek ņemti vērā plānojot pašvaldības budžetu un darbus.

Aptauja  ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. 

No 2024. gada 1. līdz 21. februārim Smiltenes novada iedzīvotāji bija aicināti piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbu, dzīves un pakalpojumu kvalitāti.

Šogad tika mainīta aptaujas atbilžu iesniegšanas kārtība – bija iespēja izvēlēties tēmas, par kurām katrs iedzīvotājs vēlas sniegt atbildes. Šāda kārtība organizēta iedzīvotāju ērtībai – lai sniegtu atbildes tikai par tēmām, kas respondentam aktuālas.

Iedzīvotāji izteikuši viedokli par pašvaldības darbu, novada infrastruktūru un attīstības projektiem, izglītības pakalpojumiem, kultūras un tūrisma piedāvājumu, sporta infrastruktūru un piedāvājumu, sociālo palīdzību un pakalpojumiem, veselības aprūpi, sabiedrisko kartību un atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai.

Aptaujā kopumā piedalījās 443 iedzīvotāji (2023. gadā – 336). Aizpildīt aptaujas anketas bija iespējams gan drukātā, gan elektroniskā formā: novada bibliotēkās, pagastu un to apvienību pārvaldēs un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv. Absolūts vairākums respondentu (428) izvēlējās aizpildīt aptaujas anketu elektroniski, bet 15 tika saņemtas drukātā veidā.

Aptaujas rezultātu kopsavilkumu ir iespējams skatīt interaktīvā formā (tikai datorā vai planšetē). Aicinām izvēlēties un atlasīt datus sev interesējošos griezumos. Izvēloties kādu no diagrammā redzamajām iedaļām, pārējos logos atspoguļosies dati par šo izvēli.

Piemērs: 1) izvēlies jautājumus, spiežot uz bultas; 2) uzklikšķinot un pēc tam izklikšķinot uz diagrammas iedaļām, mainīsies respondentu dati; 3) datu kopsavilkumu var skatīt lielāku jaunā logā, spiežot uz kvadrāta un bultas ikonas kreisajā augšējā stūrī; 4) atgriezties sākotnējo datu versijā var, spiežot zilo pogu labajā apakšējā stūrī.

APTAUJAS KOPSAVILKUMS 

No 2023. gada 8. februāra līdz 3. martam Smiltenes novada iedzīvotāji bija aicināti piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par pašvaldības darbu, dzīves un pakalpojumu kvalitāti, Pašvaldības policijas darbu u.c. Bija iespējams sniegt savus komentārus un ierosinājumus.

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formā: izdevumā “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”, novada bibliotēkās, pagastu un to apvienību pārvaldēs un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.

Aptauju kopumā aizpildīja 336 respondenti (2021. gadā – 130).

No 2022. gada 21. februāra līdz 10. martam Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2021.gadā

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukājamā, gan elektroniskā formātā Smiltenes novada oficiālajās tīmekļvietnēs, kā arī izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” februāra numurā.

Kopumā aptauju aizpildīja 130 respondenti (aptaujā par 2020. gadu piedalījās 270 Smiltenes novada iedzīvotāji).

No 2021.gada 19.janvāra līdz 19.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2020.gadā

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukājamā, gan elektroniskā formātā Smiltenes novada oficiālajās tīmekļvietnēs, kā arī izdevuma “Smiltenes Novada Domes Vēstis” janvāra numurā.

Kopumā aptauju aizpildīja 270 respondenti (aptaujā par 2019.gadu piedalījās 187 Smiltenes novada iedzīvotāji).

No 2020.gada 17.februāra līdz 07.martam Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2019.gadā.  Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā www.smiltenesnovads.lv, sociālajos tīklos, kā arī izsūtīta 140 uzņēmējiem uz e-pastiem, izglītības iestādēm skolēnu aptaujāšanai.   

Kopumā aptauju aizpildīja 187 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2018.gadu piedalījās 423). Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 35 vīrieši (aptaujā par 2018.gadu 135) un 152 sievietes (aptaujā par 2018.gadu 288).

No 2019.gada 23.janvāra līdz 28.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2018.gadā. Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā www.smiltenesnovads.lv, Sociālos tīklos, izsūtīta 140 uzņēmējiem uz e-pastiem, izglītības iestādēm skolēnu aptaujāšanai.

Kopumā aptauju aizpildīja 423 Smiltenes novada iedzīvotājs. 

Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (286) uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, atbildēja, ka ir drīzāk apmierināti, 70 aptaujāto ir pilnīgi apmierināti, 43 ir drīzāk neapmierināti un 12 respondenti ir pilnīgi neapmierināti, 12 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

 Aptaujas rezultāti

No 2018.gada 19.janvāra līdz 19.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2017.gadā. Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā, kā arī iedzīvotāju viedoklis par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai jāveic 2017.gadā.

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Kopumā aptauju aizpildīja 231 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2016.gadu piedalījās 248).

Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 93 vīrieši (aptaujā par 2016.gadu 82) un 138 sievietes (aptaujā par 2015.gadu 166).

Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (160) ir drīzāk apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 28 aptaujāto ir pilnīgi apmierināti, 36 ir drīzāk neapmierināti un 5 respondenti ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

 Aptaujas rezultāti

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, no 2017.gada 16.janvāra līdz 13.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2016.gadā. Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā.

Aptaujā kopumā piedalījās 248 Smiltenes novada iedzīvotāji – 82 vīrieši un 166 sievietes.

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (173 jeb 69,8%) ir drīzāk apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu skaits ir pieaudzis par 65 respondentiem, 36 jeb 14,5% iedzīvotāji ir pilnīgi apmierināti – arī šis skaits ir pieaudzis par 23 respondentiem, 33 iedzīvotāji jeb 13,3% ir drīzāk neapmierināti un 4 iedzīvotāji jeb 2,5% ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

 Aptaujas rezultāti

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2016.gada 8. līdz 29.februārim veica iedzīvotāju aptauju.

Aptaujā kopumā piedalījās 157 respondenti.

 Aptaujas rezultāti

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2015.gada 5. līdz 27.februārim veica iedzīvotāju aptauju.

Aptaujā kopumā piedalījās 195 respondenti.

 Aptaujas rezultāti

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada dome no 2014.gada janvārī un februārī veica iedzīvotāju aptauju.

Aptaujā kopumā piedalījās 352 respondenti.

 Aptaujas rezultāti

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada dome no 2013.gada 21.janvāra līdz 18.februārim veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 292 respondenti.

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 65% respondentu atbildēja ar drīzāk apmierina, pilnīgi apmierināti ar dzīvi Smiltenes novadā ir 12% aptaujāto, drīzāk apmierināti 17% aptaujāto.

 Aptaujas rezultāti