Komiteju sēdes

Komiteju sēžu darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk

Lai nodrošinātu pašvaldības darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdē, izveidota Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja 11  locekļu sastāvā

 • Komitejas priekšsēdētājs 

 • Komitejas locekļi 

 • Komitejas kompetence

  • Sniedz atzinumu par gada publiskā pārskata projektu.
  • Izskata pašvaldības iestāžu un struktūrvienību budžetu ieņēmumu un izdevumu tāmju projektus un pašvaldības budžeta projektu.
  • Sniedz atzinumus par domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz pašvaldības finansiālām vai materiālām saistībām, kas nav apstiprinātas budžetā.
  • Sniedz atzinumus par domes lēmumu projektiem, kas paredz līdzekļu piešķiršanu no budžeta nesadalītajiem līdzekļiem – Pašvaldības rezerves fonda.
  • Sniedz atzinumus par līdzekļu sadalījuma prioritātēm, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa.
  • Nodrošina un kontrolē Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi.
  • Pārrauga iekšējā audita sistēmu pašvaldībā.
  • Sniedz atzinumus par lēmumu projektiem par īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
  • Izskata un lemj par jautājuma turpmāku virzību par nodokļu, nodevu un citu maksājumu iekasēšanu, atvieglojumiem un samaksas termiņiem.
  • Izskata un lemj par jautājuma turpmāku virzību par pašvaldības iesaistīšanos projektos, kuros ir nepieciešams līdzfinansējums.
  • Savas kompetences ietvaros pārrauga pašvaldības komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu.
  • Izskata pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus.
  • Sagatavo un sniedz priekšlikumus par pilsētu un pagastu teritoriju attīstību un īpašuma izmantošanu, izstrādā pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības principus un plānus uzņēmējdarbības attīstībai, nodarbinātības veicināšanai, vides pārvaldībai.
  • Izskata jautājumus par pašvaldības neapdzīvojamo telpu, zemes, mežu, purvu, ūdenstilpju un citu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
  • Izskata un lemj par jautājuma turpmāku virzību par pašvaldības iesaistīšanos projektos
  • Sniedz priekšlikumus par starptautiskās sadarbības veidošanu.
  • Sniedz priekšlikumus reemigrācijas atbalsta pasākumiem.
  • Sniedz priekšlikumus sadarbībai ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.
  • Sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz pašvaldības administratīvajā teritorijā notiekošo uzņēmējdarbību.
  • Izskata jautājumus, kas saistīti ar ilgtspējīgu vides attīstību un dabas resursu pārvaldību.
  • sagatavo un sniedz priekšlikumus par Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību budžeta līdzekļu pieprasījumiem un projektiem.
  • Sniedz priekšlikumus un atzinumus par Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
  • Veic citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un šajos saistošajos noteikumos noteiktos pienākumus.
 • Komiteju sēdes norise

  • Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, nedēļu pirms kārtējās domes sēdes Smiltenes novada pašvaldība ēkā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novads, LV-4729.
  • Ikviens iedzīvotājs var piedalīties komiteju sēžu atklātajās daļās, pirms sēdes piesakoties pie domes sēdes vai komitejas sekretāres, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  • Ja iedzīvotājs nokavē sēdes sākumu un nav pieteicies pie sēdes sekretāres, viņam var liegt dalību sēdē.
  • Sēdes slēgtā daļa iedzīvotājam ir jāpamet pēc pirmā attiecīgās sēdes vadītāja uzaicinājuma.
  • Ja komitejas sēde notiek attālināti, izmantojot tiešsaistes videokonferenci, un iedzīvotājs vēlas tajā piedalīties, viņš ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms attiecīgās sēdes piesaka dalību sēdē, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected].
  • Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļa nosūta iedzīvotājam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi pieslēgšanās saiti ne vēlāk kā stundu pirms sēdes sākuma.
 • Saziņa par komiteju un domes sēdēm