• Pašvaldības atbalsta mērķis ir nodrošināt pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu, efektīvu un uz konkrētu mērķi virzītu izlietošanu, sekmējot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu, atbalstot organizāciju darbību un veicinot sadarbību ar pašvaldību, lai: 
  • veicinātu brīvprātīgas iniciatīvas, tūrisma attīstību, novada atpazīstamību, sadarbību ar pašvaldību un organizāciju darbību;
  • veicinātu reliģisko organizāciju draudžu tradīciju saglabāšanu, kā arī saglabātu un atjaunotu Smiltenes novadā esošus kultūras un vēstures pieminekļus, kā arī sakrālās būves un reliģisko rituālu priekšmetus.
 • Atbalstu var saņemt:
  • reliģiskās organizācijas (draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un diecēzes), kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
 • Finansējums:
  • finansējums ir katrā konkrētā budžeta gadā piešķirtie pašvaldības finanšu līdzekļi;
  • līdzekļu apjomu finansējumam katram budžeta gadam apstiprina pašvaldības dome.
 • Atbalsta pieteikumu iezniegšana un izvērtēšana:
  • pieteikumu iesniegšana notiek pašvaldības izsludinātajā termiņā, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no ikgadējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas;
  • organizācija iesniedz pieteikumu par kārtējam gadam nepieciešamo pašvaldības finansējumu, pievienojot tam plānoto aktivitāšu izdevumu koptāmi,noteikumos noteiktā kārtībā. 

Par pieteikumu iesniegšanu 2024. gadā 
 • Pieteikumu iesniegšana līdz 10. jūnijam.
Atbalsts_religiskajam_organizacija