Apbalvojums “Goda raksts” ir rakstisks Smiltenes novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem un ieguldījumu pozitīva Smiltenes novada tēla veidošanā, nozīmīgu sasniegumu novada tautsaimniecībā, profesionālu darbību veselības aizsardzībā, ieguldījumu civilās aizsardzības jomā, tradīciju radīšanu un novada kultūrvides kopšanu un veidošanu, pilsonisko aktivitāti, sociālajā aprūpē, ieguldījumu sabiedriskajā un saimnieciskajā darbā. 

Piešķir ne vairāk kā 25 Goda rakstus kalendārajā gadā.

Goda_raksts

Sešiem Smiltenes novada iedzīvotājiem, vienai nevalstiskajai organizācijai un neformālai grupai pasniegti pašvaldības Goda raksti:

 • Smiltenes Mūzikas skolas metāla pūšamo un sitamo instrumentu pedagogam, pūtēju orķestru Goda virsdiriģentam Pēterim Vilkam par nozīmīgu un profesionālu pedagoģisko darbu, par ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, novada kultūrvides kopšanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Viņš dēvējams par pūtēju orķestra tradīciju “tēvu” Smiltenē. 42 darba gadus aizvadījis Smiltenes Mūzikas skolā, ir ilggadējs pūtēju orķestra “Smiltene” diriģents un XXVII Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XVII Deju svētku goda virsdiriģents, izcils mūziķis, leģendārās grupas “Palsa” dalībnieks. Par savu izcilo darbību saņēmis valsts augstāko apbalvojumu Atzinības krustu. Šogad saņēmis Kultūras ministrijas Īpašo atzinības rakstu par godu un pašaizliedzīgu meistardarba ieguldījumu Dziesmu un deju svētku gara mantu pūrā.
 • Raunas muzeja vadītajai Ievai Plētienai par nopelniem un ieguldījumu novadpētniecībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā nacionālā un starptautiskā mērogā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Pateicoties Ievai Plētienai, Raunas viduslaiku pilsdrupas ieguvušas starptautisko tūrisma apbalvojumu “Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2022” Eiropas kultūras tūrisma tīkla kategorijā “Viduslaiku mantojums un arheoloģija”. Savu darba un brīvo laiku nesavtīgi velta Raunas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un popularizēšanai. Organizējusi konferenci “Kultūrvēsturiskais mantojums: iespējas un izaicinājumi”, Eiropas kultūras mantojuma dienas, Viduslaiku dienas, vada projektus “RUNRARO” un “ZE RUNRARO”. Aktīvi iesaistās latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva veidošanā, novadam nozīmīgu personu dzimtas koku izpētē, kā arī ir vietējā izdevuma “Rauna Raksta” redaktore.
 • Grundzāles pagasta deju kolektīva “Rieda” vadītajai Ingai Ķesterei par augstu profesionālo darbību un ieguldījumu novada kultūrvides kopšanā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas un latviskās dzīvesziņas saglabāšanā. Viss Ingas Ķesteres dzīves gājums saistīts ar latviešu tautas deju, etnogrāfisko rakstu un rokdarbu izzināšanu un prašanu, tautas tērpu darināšanu, uzkrāta milzīga pieredze, ar ko viņa dalās dažādās meistarklasēs un kursos. Trīs viņas vadītie tautas deju kolektīvi šovasar piedalījās Dziesmu un deju svētkos. Viņa radījusi ideju un īstenojusi projektu “Smiltenes novada deju raksti”, kā ietvaros rīkota nometne un pilnveidota “Riedas” dejotāju meistarība, kā arī radīts video par šo procesu.
 • Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķei Dacei Ciekurei par augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Dace Ciekure ir Smiltenes vidusskolas metodiķe, arī šīs skolas absolvente. Pēc skolu reorganizācijas Smiltenē viņas vadībā veikti ievērojami darbi digitalizācijas attīstībā. Arī ikdienā viņa sniedz būtisku atbalstu kolēģu digitālajā pratībā. D. Ciekurs audzēkņi pērn uzrādījuši salīdzinoši augstu rezultātus centralizētajos eksāmenos; daudzi viņas skolēni nu ir nozaru profesionāļi, bet 3 kļuvuši par matemātikas skolotājiem un strādā Smiltenes vidusskolā.
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājai Ingunai Slapjumai par augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Ingunas Slapjumas vārds smilteniešiem nav svešs, viņas labestība, radošums, enerģija un spēja iedvesmot zināma daudziem. Viņa ir ilggadēja akcijas “Balta, balta mana sirds” un labdarības tirdziņa rīkotāja, ik gadu nesavtīgi organizē koncertus, izrādes un citus pārsteigums vietējā aprūpes centra vecajiem ļaudīm, bijusi režisore, scenogrāfe, tērpu māksliniece un aktrise vairākās teātra izrādēs bērniem, vadījusi neskaitāmus pasākumus. Augsti novērtēta bijusi viņas organizētā Olimpiskā diena bērnudārzā “Pīlādzītis”, kā arī Smiltenes novada sporta svētki mazajiem “Ceļo pa Eiropu”.
 • SIA “BENU Aptieka Latvija” filiāļu “Apes Aptieka” un “Trapene” farmaceitei Lucijai Osipovai par augstu profesionālo darbību un ieguldījumu veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Jau no pirmās darba dienas, Lucija Osipova dara vairāk, nekā to prasa pienākums. Viņa ne tikai izsniedz nepieciešamos medikamentus, bet sniedz vērtīgus padomus atlabšanai un veselības uzlabošanai. Ar personīgo auto dodas palīdzēt slimniekiem viņu dzīvesvietā, neliedz telefoniskas konsultācijas ārpus darba laika. Visvairāk L. Osipovai paldies saka sirgstošie un vientuļie trapenieši, kam viņa sniegusi individuālu palīdzību.
 • Nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds” par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību, par ieguldījumu civilās aizsardzības jomā un atbalsta sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem. Tas dibināts pirms teju 20 gadiem ar mērķi piesaistīt finansējumu vietējiem projektiem, izglītot par labdarības nozīmi vietējās kopienas attīstībā un veicināt ļaužu iesaisti tajos, pētīt lokālās tradīcijas. Ieguldījums vietējā kopienā šo gadu laikā bijis patiešām neizmērojams, taču jo īpaši uzteicama ir aktīvā, vērienīgā palīdzīga Ukrainas civiliedzīvotājiem – transporta, dzīvesvietu un darbavietu organizēšana un nodrošināšana, finansiāls, materiāls un emocionāls atbalsts un ne tikai.
 • Iedzīvotāju neformālai grupai “Variņu kompānija” par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību, par ieguldījumu sociālajā aprūpē un novada kultūrvides un tradīciju kopšanā un veidošanā. Tajā darbojas Mārīte Rozīte, Jānis Graudiņš, Mārīte Zariņa, Zigmārs Zariņš un Māra Lāce. Viņus raksturo cilvēcīgums, dāsnums, empātija un sirdsiltums, kas labiem darbiem iedvesmo līdzcilvēkus un sniedz nenovērtējamu ieguldījumu sociāli jūtīgāko grupu ļaužu labklājības veicināšanā. Šī iedzīvotāju kopa organizējusi grupu mājas “Kārkli” iemītnieku darbu ceļojošās izstādes un viņu ekskursijas novada iepazīšanai. Šiem ļaudīm rīkoti dažādas gadskārtu svinības, kā arī sagādāti dažādi gardi produkti.
Goda_raksti

 No kreisās – Edgars Avotiņš, neformālā iedzīvotāju grupa “Variņu kompānija”, Lucija Osipova, Inga Ķestere, nodibinājuma “Alūksnes un Apes fonds” pārstāve Dzintra Zvejniece, Inguna Slapjuma, Ieva Plētiena, Pēteris Vilks.

Smiltenes novada domes apbalvojumu “Goda raksts” pasniedza:

 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” saimniecības vadītājai Aivijai Sirmajai. Pateicoties darbinieces zināšanām, lielajai pieredzei, atbildībai un precizitātei, visu iestādes darbinieku ikdienas darbs ir drošs un iepriekš paredzams. Aivijas atbildībā ir visu nepieciešamo mācību līdzekļu, pārtikas produktu un inventāra iegāde, atskaites par ēdināšanu un bērnu apmeklējumiem, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana. Saimniecības vadītājas pārziņā ir iestādes divu ēku tehniskās darbības pārraudzība, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju nodrošināšana. Viņa nesavtīgi palīdz darbos arī citu izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem. Sirsnīgi sveicam un pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par ieguldījumu un godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, radot drošu un sakārtotu darba vidi visiem iestādes darbiniekiem un audzēkņiem.
Aivija_Sirma

 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājai Aigai Ceplei par nenovērtējamu ieguldījumu pirmsskolas izglītības darbā, ieviešot kompetencēs balstītas izglītības saturu mācību vidē. Viņa katrā bērnā prot pamanīt personību, bērna intereses un vēlmes, tādējādi individualizējot mācību pieeju katram audzēknim. Vienmēr prot uzklausīt un radīt uzticību sev – ikviens pirmsskolas bērns uzticas skolotājai. Smiltenes novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam Aigu Cepli, sakām lielu paldies par ieguldīto darbu, godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, ieviešot kompetencēs balstītas izglītības saturu mācību vidē.
Aiga_Ceple_ista

 • Bilskas pagasta pārvaldes ēkas uzraudzei Regīnai Čerņakovskai. Regīna ir cilvēks, uz kuru var paļauties, ir radoša un darboties griboša, vienmēr ir nemitīgā kustībā un nekad neliedz padomu, palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Regīna noteikti ir tas cilvēks, par kuru droši var sacīt – darbs pats viņu atrod. Viņa nekad nesēž bez darba, aktīvi iesaistās pagasta dzīvē un labprāt darbojas kopā ar bērniem, ar katru pagasta iedzīvotāju apsveicinās. Pašvaldības vārdā sveicam un sakām lielu paldies Regīnai Čerņakovskai par ilggadēju un godprātīgu darbu Bilskas pagasta pārvaldē, pagasta teritorijas labiekārtošanas darbos, kā arī par aktīvu un radošu iesaistīšanos pagasta dzīves notikumos un sabiedriskajās aktivitātēs.
Regina_Cernakovska

 • SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ilggadējai ārstei Maijai Lauzei, kura nu jau 46 gadus strādā Smiltenes slimnīcā un visu savu darba mūžu ir veltījusi ķirurģijai, strādājot gan stacionārā, gan ambulatorajā daļā, kā arī veikusi dežūrārsta pienākumus Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā. Maija ir apzinīga, kārtīga un ļoti atsaucīga kolēģe, nekad neatsaka palīdzību darba biedriem dažādos medicīnas jautājumos, un kā ārsts viņa ir iecienīta daudzu pacientu vidū. Smiltenes novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam un sakām lielu paldies Maijai Lauzei par ilggadēju un godprātīgu darbu SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” un ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības aizsardzībā.
Maija_Lauze

 • Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Lazdiņam, kas strādā no visas sirds novadam un savam pagastam, kā rezultātā saimnieciskās darbības un kultūras aktivitātes Launkalnes pagastā ir stipras un ilgtspējīgas. Māris savā laikā ir pieņēmis gan svarīgus, gan nepopulārus lēmumus pagasta efektīvai pārvaldībai, nešaubīgi atbalstījis Smiltenes novada izveidi, vienmēr uzsvēris finanšu disciplīnu un budžeta sabalansētību. Pašvaldības vārdā sveicam Māri Lazdiņu un sakām paldies par godprātīgu darbu Launkalnes pagasta pārvaldē, par ieguldījumu pagasta saimnieciskās jomas sakārtošanā un uzturēšanā, kā arī uzņēmējdarbības vides attīstīšanu Launkalnes pagastā, tādējādi popularizējot Smiltenes novadu Latvijā un pasaulē.
Maris_Lazdins
 • Goda rakstu par ieguldīto darbu novada sociālās labklājības nodrošināšanā saņēma SIA “TOM-DŽĪ” īpašniece Evita Ozoliņa-Brence. Viņa kopā ar savu komandu ne tikai apkalpo klientus, bet pēc pašu iniciatīvas svētkos regulāri dodas sapost un safrizēt Smiltenes pansionāta vecos ļaudis, dāvājot viņiem svētku sajūtu, izkrāsojot ikdienu un veicinot piederības sajūtu pārējai sabiedrībai.
 • Goda raksts par ieguldījumu amatiermākslas attīstībā Grundzāles pagastā un novadā un aktīvu sabiedrības līdzdalības veicināšanu tika pasniegts Grundzāles pagasta amatierteātra “Cik jaudas!” režisorei Dzintrai Mednei.  Kopš 2012. gada Dzintra vada Grundzāles amatierteātri “Cik jaudas”. Viņa ne tikai iestudē lugas, bet veido dekorācijas un kostīmus, gaismo izrādes un ir pat kolektīva šoferis. Aktieri Dzintrai saka paldies par uzņēmību, iedvesmu un iespēju savu mīlestību pret teātri dod citiem.
 • Goda rakstu par ilggadēju ieguldījumu un objektīvas informācijas nodošanu, atspoguļošanu laikraksta “Ziemeļlatvija” lasītājiem saņēma žurnāliste Sandra Pētersone. Vairākus gadus, strādājot reģionālajā laikrakstā “Ziemeļlatvija”, Sandra ir centusies būt objektīva un sniegt daudzpusīgu viedokli par aktualitātēm Smiltenes novadā. Viņa savu darbu veic atbildīgi gan pret lasītājiem, gan stāstu varoņiem, nodrošinot patstāvīgu un uzticamu lasītāju loku.
 • Goda raksts par atbalsta sniegšanu Smiltenes novada un Latvijas sportistiem savu mērķu sasniegšanai un sporta infrastruktūras sakārtošanai tika piešķirts SIA “Vudlande” īpašniekam Mārim Zālītim. Māris un viņa vadītais uzņēmums finansiāli atbalsta novada basketbolistus, hokejistus, futbolistus, riteņbraucējus, slēpotājus, svarcēlājus un citus sportistus. Nozīmīgs ir viņa ieguldījums šaušanas sporta attīstībā un baskāju takas izveidē Gaujienas internātpamatskolas bērniem.
Goda_raksti_2029

 Domes priekšsēdētājs G. Kukainis ar Goda raksta laureātiem E. Ozoliņu- Brenci, Dz. Medni, S. Pētersoni

 • Goda rakstu par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā Latvijā saņēma Smiltenes deju kopas “Pīlādzītis” vadītāja Raita Linde. Viņa ir aktīva un enerģiska, savu dejotāju dzinējspēks. Kolektīvs nemitīgi dodas koncertēt teju pa visu Latviju ne tikai bagātinot savu ikdienu, bet arī popularizējot Smiltenes novada vārdu valstī.
 • Goda raksts par profesionālu pieeju un ieguldījumu novada bibliotēku pakalpojumu uzlabošanā tika pasniegts Smiltenes novada bibliotēkas vadītājai Intai Mežulei. Viņa ir profesionāla, pretimnākoša un iedvesmojoša vadītāja – īstena līdere, kura spēj radīt vidi, kurā darbinieki strādā ar neviltotu prieku. Viņa ir modernizējusi bibliotēku un ieviesusi tajā dažādas modernās tehnoloģijas, ko novērtē lasītāji un apmeklētāji.
 • Goda rakstu par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecības jomā saņēma Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe Alda Liuke. Alda 25 gadus nostrādājusi Smiltenes bibliotēkā un savā darba mūžā devusi milzīgu ieguldījumu novadpētniecībā un sabiedrības izglītošanā par kultūras mantojuma nozīmi un vērtību. Pagājušajā gadā, sadarbojoties ar Smiltenes Mākslas skolu, radīta piemiņas izstāde novadniekam, keramiķim Jēkabam Drandam, kas eksponēta arī “Rīgas Jūgendstila centrā”.
 • Goda raksts par godprātīgu un pašaizliedzīgu, sabiedriski aktīvu darbu pagasta labklājības nodrošināšanā tika pasniegts Bilskas pagasta pārvaldes bibliotekārei un lietvedei Maldai Pabērzai. Visa Maldas dzīve un darba gaitas ir saistītas ar Bilskas pagastu. Viņa strādājusi kolhoza “Druva” kantorī, Bilskas astoņgadīgajā skolā un pagasta padomē. Šobrīd strādā par Bilskas pagasta pārvaldes bibliotekāri un lietvedi. Uzteicams ir viņas ieguldījums novadpētniecībā, senioru izglītošanā e-vidē, dažādu izstāžu organizēšanā un sabiedriskās dzīves bagātināšanā.
Goda_raksti_2019-2

 Domes priekšsēdētājs G. Kukainis ar Goda raksta laureātiem: M. Pabērzu, A. Liuki, I. Mežuli, R. Lindi.

 • Goda rakstu par ieguldījumu tautas kultūras, vēstures mantojuma saglabāšanā saņēma grundzāliete Skaidrīte Rence. Skaidrīte ar savu darbu un padomu gādā, lai ne tikai savās mājās, bet arī Grundzāles pagastā veidotos sakopta un estētiska vide, kurā atcerētos, novērtētu un godā celtu savas iepriekšējās paaudzes un lepotos ar viņu veikumu. Pēc viņas iniciatīvas ir tapis piemineklis represijās cietušo un bojāgājušo grundzāliešu piemiņai. Kopā ar projekta “Zudusī Latvija” fotogrāfu Skaidrīte šovasar apbraukājusi teju pus Latviju, meklējot un gaismā izceļot aizmirstas mūsu tautas kultūras, vēstures un dabas vērtības. Ar savu darbu un attieksmi pret savu zemi viņa novadniekiem palīdz ieraudzīt, cik skaistā, bagātā un stipru ļaužu veidotā valstī mēs dzīvojam.
 • Goda rakstu par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, prasmīgu individuālo pieeju, iejūtību un sirsnību darbā ar bērniem saņēma Smiltenes novada bibliotekāre Zoja Nikolajeva. Zoja bibliotēkā apzinīgi un godprātīgi nostrādājusi 40 gadus. Viņa sevi ir parādījusi kā centīgu un apzinīgu darbinieci ar ļoti augstu atbildības sajūtu, ar vēlmi palīdzēt gan kolēģiem, gan apmeklētājiem, ar spēju izprast klientu vajadzības. Apbrīnojamas ir viņas spējas piedāvāt bērnu vajadzībām un vēlmēm atbilstošus risinājumus, radot papildus vērtību sniegtajam pakalpojumam.
 • Goda raksts par godprātīgu, atbildīgu, rūpīgu darba pienākumu veikšanu tika pasniegts Bilskas pagasta pārvaldes remontstrādniekam Vitautam Serdānam. Vitauts atbildīgi un rūpīgi ikdienā attiecas pret katru viņam uzticēto pienākumu. Nenovērtējams ir viņa ieguldītais darbs Smiltenes novada muzeja Mēru muižā tapšanā, lai 2017. gada 27. oktobrī varētu atvērt apmeklētājiem ekspozīcijas zāli. Pateicoties arī Vitauta darbam, Birzuļu tautas nama pelēkā zāle nu kļuvusi par gaišu un mūsdienīgu telpu. Viņš ir savas dzīves patriots, kurš pašaizliedzīgi iegulda savu darbu un laiku, lai vide ap viņu tiktu sakopta, lai līdzcilvēki dzīvotu labāk.
Goda_raksti_2018-1

No kreisās - Gints Kukainis, Skaidrīte Rence, Zoja Nikolajeva, Vitauts Serdāns. 

 • Goda rakstu par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē saņēma Līga un Ints Augas. Lauku māju “Kalbakas” saimnieki - Augu ģimene - aktīvi un nesavtīgi iesaistās kultūras pasākumu rīkošanā, organizē iemīļotas un izglītojošas nometnes ģimenēm, popularizē ne tikai dzīvi laukos, bet arī novadu kopumā. Jāizceļ, ka “Kalbakas” šobrīd ir arī vienīgā saimniecība Smiltenes novadā, kas piedāvā studentiem kvalitatīvu praksi un apmācību lauku tūrisma nozarē. Līga un Ints ir atsaucīgi un nesavtīgi, radoši un uzņēmīgi cilvēki.
 • Goda rakstu saņēma komponiste, mūzikas pedagoģe, profesionālā pianiste Madara Kalniņa. Jaunās un talantīgās komponistes skaņdarbi ne tikai iemantojuši īpašu vietu vietējo amatiermākslas kolektīvu repertuārā, bet iemīļots kļuvis arī viņas izlolotais un rīkotais tautas mūzikas festivāls “Madaras”. Jau otro gadu festivāls pulcēja izcilus mūziķus no visas Latvijas, radot unikālu kopā būšanas brīdi un popularizējot Smiltenes vārdu, kā vietu kur dzimst un skan augstvērtīga mūzika. Talantīgā smilteniete ar prieku brauc koncertēt uz savu dzimto novadu, atvedot sev līdzi un iepazīstinot ar Smilteni arī citus māksliniekus.
Goda_raksti_2018-2

No kreisās - Gints Kukainis, Līga un Inta Augas, Madara Kalniņa. 

 • Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma ģimenes ārste Lilita Ezeriņa. Daktere Ezeriņa ir laipna un rūpīga ārste, kura savu darbu veic ar sirsnību jau no pirmajiem darba gadiem. Lilita Ezeriņa ar sapratni daudzos jautājumos spēj palīdzēt un sniegt atbalstu grūtākos dzīves posmos. Daktere šogad svin skaisto 70 gadu jubileju. Nenovērtējams ir viņas ieguldījums un ilgstošais darbs veselības aprūpē. Kopā ar vīru Juri Ezeriņu ir izaudzināti trīs brīnišķīgi bērni, ar kuriem var lepoties.
 • Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu tautsaimniecībā saņēma SIA “Vidzemīte” galvenā zootehniķe Ilga Gribule. Nenovērtējams ir Ilgas devums uzņēmuma SIA “Vidzemīte” attīstībā, kurā viņa strādā kopš 1994. gada. Viņa zina visu par katru lopu, kas ir saimniecības ganāmpulkā, nepārtraukti papildina savas zināšanas dažādos kursos, lasa jaunākās atziņas žurnālos, internetā. Ilga neskaita savas darba stundas, ar savu optimismu un lielo darba mīlestību ik dienu atgādina: ir jāstrādā! Viņa ir atsaucīga, izpalīdzīga. Ar savu sirdsdegsmi labi dara savu darbu, dara vairāk, kā liek pienākums. Šogad Ilga svin 75 gadu jubileju.
 • Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu izglītībā saņēma Smiltenes tehnikuma galvenā grāmatvede Genovefa Logina. Kopš 1991.gada Genovefa Logina strādā Smiltenes tehnikumā. Darbā ir ļoti enerģiska, taupīga un saimnieciska. Vadot izglītības iestādes grāmatvedību vairāk kā 25 gadus, viņa pati saka, ka “apzinos, ka nevaru neko mainīt lielajā politikā, taču savu iespēju robežās esmu izdarījusi visu, lai tehnikumā dzīve ietu uz augšu”. Bez viņas prasmīgās finanšu vadības nebūtu iespējams īstenot projektu, kas paredzēja tehnikuma modernizāciju. Genovefa ir lieliska vadītāja savā grāmatvedības kolektīvā, aktīvi iesaistās administrācijas darbā, ar savu pašaizliedzību un entuziasmu bagātinot tehnikuma sociālo vidi un ikdienu.
 • Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma Palsmanes pagasta ģimenes ārstes prakses medmāsa Indra Antēna. Medmāsiņa Indra Antēna medicīnā strādā kopš 1979. gada, bet 1981. gadā uzsāka darba gaitas Palsmanes ambulancē. Viņa nenogurstoši rūpējas par cilvēku veselību, neskaitot sava darba stundas. Ikviens zina, ka droši var griezties pie Indras un vienmēr tiks dots vērtīgs padoms vai sniegta palīdzība. Indra vienmēr ir saprotoša, labestīga, uzklausa pacientu problēmas, rod risinājumus, iedrošina cilvēkus rūpēties par savu veselību.
 • Goda rakstu par ilggadīgu ieguldījumu izglītībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Smiltenes novadā saņēma Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde. Stipras valsts nākotne ir bērni, kuriem iemācīta viņu dzimtenes kultūra un tradīcijas, atbildība un mīlestība pret savu valsti. Tieši šādā – latviskā – garā jau 50 gadus bērni tiek audzināti Palsmanes bērnudārzā. Audzēkņu vecāki novērtē drošības sajūtu, ko radījuši pedagogi un darbinieki, rūpējoties par vissvarīgāko, kas viņiem ir - bērniem. Radošās aktivitātēs, nodarbībās, kopīgajos pasākumos un ikdienas rūpēs ir jūtama pedagogu un darbinieku sirsnība un mīlestība ikdienu.
Goda_raksti_2017

No kreisās - Indra Antēna, Genovefa Logina, Gints Kukainis, Palsmanes pagasta PII pārstāves.