Gada_balva_statuete

Apbalvojums “Smiltenes novada Gada balva” tiek piešķirts par sevišķi nozīmīgiem nopelniem Smiltenes novada attīstībā par iepriekšējo gadu (iepriekšējais gads šo noteikumu izpratnē ir vienu gadu ilgs laika posms līdz ierosinājuma par apbalvošanu iesniegšanai Smiltenes novada pašvaldībā) šādās kategorijās: 

  • “Gada balva Izglītībā” – piešķir Smiltenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem par pašaizliedzību, humānisimu, augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes vai izglītības sistēmas attīstībā, kā arī prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi mācību un interešu jomā; par veiksmīgu sadarbību ar izglītības iestādes sadarbības partneriem, kā arī Smiltenes novada atpazīstamības veicināšanu valsts un pasaules mērogā iepriekšējā mācību gadā; piešķir par īpašu ieguldījumu Smiltenes novada jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, par pašaizliedzību un augstu profesionālo meistarību jaunatnes lietu jomā, veicinot jauniešu individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi; par veiksmīgu sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību; par iespēju radīšanu jomas attīstībā, nesavtīgu darbu vai rīcības piemēru, kas iedvesmo novada jauniešus, par jaunatnes kopienas stiprināšanu novada mērogā, piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un īpašiem sasniegumiem, kā arī panākumiem zinātnes jomā;
  • “Gada balva Kultūrā” – piešķir par kultūras dzīves spilgtākajiem notikumiem Smiltenes novada pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību; par sevišķiem nopelniem sabiedrības izpratnes, par kultūras pozitīvo ietekmi uz kopējiem valsts un Smiltenes novada pašvaldības attīstības procesiem veidošanā, sabiedrības līdzdalības veicināšanu kultūras procesu veidošanā un tradicionālās, populārās un inovatīvās kultūras attīstīšanu Smiltenes novadā un ārpus tā. Apbalvojums tiek piešķirts arī par iepriekšējā kalendārā gadā notikušiem kultūras pasākumiem un Smiltenes novada kolektīvu un mākslinieku sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos;
  • “Gada balva Sportā” – piešķir par augstu profesionālo meistarību un radošo darbību sportā un ieguldījumu sporta jomas attīstībā, kā arī spilgtākajiem notikumiem sportā Smiltenes novada pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību; par sevišķiem nopelniem sabiedrības izpratnes par sporta un veselīgā dzīvesveida pozitīvo ietekmi uz kopējiem valsts un Smiltenes novada pašvaldības attīstības procesiem veidošanā, sabiedrības līdzdalības veicināšanu sporta jomas un atsevišķu nozaru veidošanā un tradicionālās, populārās un inovatīvās sporta jomas attīstīšanu Smiltenes novadā un ārpus tā. Apbalvojums tiek piešķirts arī par iepriekšējā kalendārā gadā notikušiem sporta pasākumiem un Smiltenes novada sportistu un komandu sasniegumus un panākumus Latvijas un starptautiskā mērogā;
  • “Gada balva Tautsaimniecībā” – piešķir fiziskai vai juridiskai personai par nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, Smiltenes novadā esošo uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;
  • “Gada balva Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – piešķir Smiltenes novada pašvaldības dibināto veselības un sociālās aprūpes iestāžu vai kapitālsabiedrību darbiniekiem par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošo darbību nozarē un ieguldījumu veselības vai sociālās aprūpes iestādes vai attiecīgās nozares sistēmas attīstībā; par ieguldījumu novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā, par veiksmīgu sadarbību ar nozares sadarbības partneriem, veicinot Smiltenes novada atpazīstamību valsts un starptautiskā mērogā;
  • “Gada balva Piederība novadam” – piešķir par sasniegumiem un īpašu ieguldījumu literatūrzinātnē, novadpētniecībā, mākslā un vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā, lokālpatriotisma veicināšanā; piešķir par Smiltenes novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, sniedzot nozīmīgu pienesumu novadam un sabiedrībai, par to nesaņemot nekāda veida materiālo labumu.
  • “Gada balva Tūrismā” – piešķir par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada jaunu tūrisma vietu izveidošanā, veicinot tūristu interesi par konkrēto Pašvaldības administratīvo teritoriju, teritorijas labiekārtošanu, ieguldījumu novada attīstībā, nozīmīgu darbu tūrisma jomas attīstībā, Smiltenes novada vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā.

Apbalvojumu “Smiltenes novada Gada balva” atribūts ir divslāņu plakete un apliecinājuma raksts ar Smiltenes novada oficiālu simboliku.

Personai, kurai apbalvojumu “Smiltenes novada Gada balva” kādā no nominācijām ir vienreiz piešķirta, to var piešķirt atkārtoti ne agrāk kā pēc 4 gadiem.

Apbalvojumu “Gada balva izglītībā” saņēmusi Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale par profesionālu un radošu darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi mācību un interešu izglītības jomā, par veiksmīgu sadarbību ar izglītības iestādes partneriem.

“Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādams,” vislabāk raksturojot Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Biruti Mežali, teic viņas kolēģi. Darbs ar mazuļiem, uzņemot iestādē par zīdaiņus, ir viņas sirdsdarbs, kas ik dienu veikts ar smaidu, iejūtību, uzmanību un bezgalīgu sirsnību. B. Mežale allaž meklē vislabāko risinājumu katra izglītojamā labbūtībai, ar individuālu pieeju un ieinteresētību attiecas pret savu darbinieku, ir pretimnākoša un uz sadarbību vērsta darbā ar izglītojamo vecākiem. Darba tikums un pārliecības atspulgs ir sakārtotā, ērtā un mājīgā vide, ko viņa rada skolā.

B. Mežale aktīvi iesaistās arī sabiedriskajā darbā un kopienas labklājības veicināšanā. Viņas vadītā biedrība “Spēkavots” aktīvi darbojas, lai palīdzētu sievietēm, īpaši laukos, padarītu viņu ikdienu saturīgāku, veiksmīgāku un krāsaināku. VIDEO

Birute_Mezale

Apbalvojumu “Gada balva kultūrā” saņēmusi Blomes tautas nama vadītāja, amatierteātra Blomes SIA (Blomes strādnieku un inteliģences apvienība) mākslinieciskā vadītāja Gita Skadiņa par augstiem sasniegumiem Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2022”, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību, par ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, par sabiedrības līdzdalības veicināšanu kultūras procesos novadā un ārpus tā.

Gitas Skadiņas sirdsdarbs ir teātris. Viņa lielu rūpību un iedziļināšanos velta izrādes materiāla izvēlei, interpretācijai, aktieru sagatavošanai, scenogrāfijai, skaņu režijai un citu ar iestudējumu saistītu nianšu risināšanai.

G. Skadiņas vadītais Blomes SIA teātris un Brantu amatierteātris ir vairākkārtēji valsts līmeņa skašu dalībnieki. Īpaši augsts sasniegums – Blomes SIA teātra izrāde “Jūlijs” Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē saņēmusi augstāko novērtējumu “Gada izrāde 2022”, gūstot iespēju to demonstrēt arī uz Krievu drāmas teātra skatuves šovasar aizvadīto Dziesmu un deju svētku ietvaros. VIDEO

Gita_Skadina

Apbalvojumu “Gada balva sportā” saņēma Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas un kluba “Silvas ziķeri” BMX treneris Ģirts Kātiņš par profesionālu darbību un ieguldījumu sporta jomas attīstībā, par augstiem sportistu un komandu sasniegumiem Latvijas un starptautiskā mērogā, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību, veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 

Ģirts Kātiņš ir A klases treneris – tas nozīmē, ka ne tikai ieguvis attiecīgu kvalifikāciju, bet viņa audzēkņi uzrādījuši augstus rezultātus starptautiska līmeņa sacīkstēs. Dzimis Liepājā, bet kopš 2008. gada strādā Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolā, kur izaudzinājis daudz spilgtu BMX braucēju. Piemēram, Renārs Auga, rezultatīvs amatiersacīkšu dalībnieks, nu ir Ģ. Kātiņa kolēģis. Pie viņa arvien trenējas izcilās sportistes Vineta Pētersone un Veronika Monika Stūriška, kura nupat kļuvusi par pasaules čempioni BMX junioriem. VIDEO

Girts_Katins

Apbalvojumu “Gada balva tautsaimniecībā” saņēma Ilmārs Ceriņš (SIA “Siera ražotne”) par ieguldījumu vietējo iedzīvotāju labklājības veicināšanā, par videi draudzīgas komercdarbības, zaļās domāšanas un Smiltenes novada vārda popularizēšanu.

Smiltenes novadā top unikāli, dabīgi un ļoti veselīgi produkti – Zaļais siers un Zelta sviests -, un tos rada Ceriņu ģimenes uzņēmums “Siera ražotne”. Tur tapušie makaroni, nūdeles, beramie sieri, knapsieriņi ne tikai aicināt aicina uz nesteidzīgu, mājīgu maltīti kopā ar tuvajiem, bet arī pauž Ilmāra Ceriņa galveno vērtību – ģimeni, tās nesveramo nozīmi dzīvē un uzņēmuma attīstībā.

I. Ceriņš ir atsaucīgs un arī aktīvi iesaistās dažādās Smiltenes novadā rīkotajās aktivitātēs, piemēram, “Apslēptās zināšanas”, “Zaķu rogainings 2022” un citas. Viņš ir ļoti enerģisks, dzīvespriecīgs un savas vietas patriots, kurš novada vārdu nes ārpus tā robežām. VIDEO

Ilmars_Cerins

 

Apbalvojumu “Gada balva veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” saņēma Smiltenes novada Sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece Anita Šteinberga par profesionālu darbību sociālajā jomā, par ieguldījumu novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā un veiksmīgu sadarbību ar nozares partneriem, organizējot un veicinot Smiltenes novada sabiedrības iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos.

“Ja vienas durvis aizveras, Anita klauvēs pie nākamajām,” teic kolēģes. Anita Šteinberga darbam sociālajā jomā Smiltenē un novadā veltījusi 26 gadus. Milzīgs ir viņas ieguldījums dažādu sociālo grupu izglītošanā, dzīves kvalitātes celšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Tā saucamā “Veselības projekta” ietvaros viņa organizējusi veselīga uztura meistardarbnīcas, lekcijas un atbalsta grupas ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, dažādas sporta nodarbības, rīkojusi tikšanās ar neskaitāmiem augsta līmeņa jomu speciālistiem. Īpaši iemīļotas ir viņas organizētās peldētapmācības senioriem un ģimenēm ar bērniem. VIDEO

Anita_Steinberga

Apbalvojumu “Gada balva tūrismā” saņēma Sidra darītavas “Abuls” īpašnieks Jānis Matvejs par ieguldījumu Smiltenes novada tūrisma jomas attīstībā, jaunas tūrisma vietas izveidošanu, veicinot interesentu piesaisti, par augstiem sasniegumiem produktu konkursos, popularizējot novada atpazīstamību vārda nacionālā un starptautiskā mērogā.

Normandijas, Astūrijas, Somersetas un Basku zemes iedvesmota Smiltenes novadā jau vairāk nekā 20 gadus plaukst un attīstās vietējā sidra darītava, kas kopš 2018. gada nes Abula upes vārdu. Tās saimnieks ir Jānis Matvejs. No Latvijas zemes izauklētiem āboliem darināts, gadīgu roku un prāta izlolots šis dzēriens pēdējo gadu laikā guvis vairākus prestižus apbalvojumus: sudraba vērtējumu Starptautiskajā sidra festivālā SISGA’22 Astūrijas reģionā, Spānijā pussauso dzirkstošo sidru kategorijā, 3 sudraba medaļas starptautiskā ikgadējā sidru konkursā “Nordic International Cider Awards” Nicā un citus. VIDEO

Janis_Matvejs

 Apbalvojumu “Gada balva “Piederība novadam”” saņēma moto sacīkšu “Vaidavas kauss” organizators Mairis Levans par īpašu ieguldījumu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un lokālpatriotisma veicināšanā, par iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, sniedzot nozīmīgu devumu novadam un sabiedrībai.

Mairis Levans ir sava laika moto sporta leģenda. Pēc 30 gadus ilgas sportista karjeras viņš turpina sava tēva aizsāktās tradīcijas, organizējot leģendārās sacīkstes “Vaidavas kauss”, kas šogad norisinājās 50. reizi, un ir pamatlicējs kalnu riteņbraukšanas seriālam “Vivus.lv MTB maratons”. Viņš ir īstens “savējais” vietējā kopienā, aktīvs un atbalstošs, lokālpatriots, kura paveiktais liek plaši atbalsoties ne tikai Apes, bet visa Smiltenes novada vārdam. VIDEO

Mairis_Levans

“Gada balva Kultūrā” – Smiltenes novada muzeja vadītājai Ievai Miķei, kura ar savu degsmi un enerģiju spēj darboties starpdisciplinārās kultūras vidē, ieguldījusi lielu darbu Smiltenes novada vēstures izpētē, aktivizējusi vēstures entuziastu līdzdarbošanos dažādu pasākumu un projektu virzībā. Pašvaldības vārdā sveicam Ievu Miķi un sakām lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecībā, par aktīvu un radošu darbību Smiltenes novada muzeja attīstībā un novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē. VIDEO

Ieva_Mike

“Gada balva Izglītībā” – Smiltenes tehnikuma Veterinārmedicīnas nodaļas vadītājai Mārītei Dragonei. Smiltenes tehnikumā Mārīte strādā kopš 1975. gada un darba stāžs iestādē jau ir 45 gadi. Mārīte ir stratēģiska vadītāja savā kolektīvā, aktīvi iesaistās administrācijas darbā, ar savu darba sparu un entuziasmu viņa bagātina kolektīva ikdienu. Viņa ir atvērta jaunām idejām un cenšas tās īstenot dzīvē. Pašvaldība teic lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes tehnikuma veterinārmedicīnas nodaļas attīstībā un pedagoģiskajā darbā, par aktīvu un radošu darbu novada popularizēšanā Latvijā. VIDEO

Marite_Dragone

“Gada balva Tautsaimniecībā” – zīmola “InGo” īpašniecei un SIA “Latwing” valdes priekšsēdētājai Ingai Ērglei. Beigusi Smiltenes ģimnāziju, apguvusi augstāko izglītību Latvijā un ārvalstīs, atteikusies no galvaspilsētas iespējām, atgriezās dzimtajā Smiltenes novadā jau kā uzņēmēja, pārceļot arī ražošanas procesu uz Blomes pagastu. Smiltenes novada pašvaldība sveic Ingu Ērgli un saka lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu novada tautsaimniecības attīstībā, rādot piemēru, kā ar aktīvu un radošu darbību var attīstīt SIA “Latwing” musli produktu zīmolu “InGo”, popularizējot Smiltenes novadu un nesot tā vārdu visā Latvijā un pasaulē. VIDEO

Inga_Ergle

“Gada balva Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbiniecei Dzintrai Kotovai, kura savas darba gaitas Smiltenes slimnīcā uzsāka jau 1998. gadā un pēc slimnīcas stacionāra likvidēšanas sāka strādāt par aprūpētāju ar kvalifikāciju – māsas palīgs. Šogad kopā ar Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu svin jau desmit gadu jubileju. Dzintra ir laipna, izpalīdzīga un atsaucīga darbiniece, kura savu darbu veic ar sirsnību un atbildību pret saviem klientiem. Sveicot Dintru Kotovu, pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par sirsnību un atbildību darbā ar SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientiem, paldies par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē. VIDEO

Dzintra_Kotova

 

Gada balvu Kultūrā par ieguldījumu kultūras vērtību un latviešu tradīciju uzturēšanā saņēma Launkalnes vokālā ansambļa “Anemones” vadītāja, bērnu ansambļa “Blēņas” vadītāja, dziedātāja un komponiste Signe Baltere. Ansambļa “Anemones” dalībnieces par Signi saka tā: “Reizēm jābrīnās, kur Signē ir tik daudz enerģijas un radošuma, bet, runājot pašas vārdiem: "Mūzika ir spēks - tā visu var!” Signes vadībā Launkalnes dziedošie kolektīvi piedalās dažādos pasākumos, konkursos, iznesot Launkalnes vārdu ārpus pagasta un Smiltenes novada robežām. Katru gadu, pilna enerģijas, sagatavo arī mazos novadniekus dažādiem konkursiem. Šogad novada svētku dienā Launkalnē izskanēja himna un tika prezentēts arī video, kuru Launkalnes pagastam sakomponējusi Signe. Tāpat, viņa veiksmīgi iedzīvina arī citu novada dzejnieku darbus skanīgās melodijās, kuri izskanējuši jau divos autorkoncertos. Ar Signes ieguldījumu lepojas ikviens launkalnietis un novadnieks! VIDEO

Signe_Baltere

Gada balva Sportā tika pasniegta futbola kluba “Smiltene/BJSS” galvenajam treneri Raimondam Dūmiņam, kura vadībā šogad komanda sasniegusi augstāko vietu Smiltenes futbola vēsturē – izcīnījusi bronzas medaļu Latvijas futbola turnīrā – komanda.lv 1. līgas čempionātā. Iespējas sevi apliecināt treneris dod gan pieredzējušajiem, gan gados jaunajiem Smiltenes futbola audzēkņiem. “Smiltene/BJSS” ir viena no retajām komandām, kas spēlē tikai ar savas pilsētas un reģiona spēlētājiem, iztiekot bez leģionāriem no ārvalstīm. Raimonds Dūmiņš ar savu lielo entuziasmu, neskatoties uz komandas ierobežotajām iespējām, spēlētājiem devis ticību, ka Smiltenes futbols var sasniegt jaunas virsotnes. Ieguldītais darbs spēļu analīzēs, pretinieku izpētē, komandas taktikas veidošanā un spēlētāju motivēšanā, ir tikai maza daļa ko Raimonds paveicis Smiltenes futbola labā. Pateicoties Raimonda vadītās komandas rezultātiem, Smiltenē izveidojusies ievērojami lielāka interese par sporta notikumiem. VIDEO

Raimonds_Dumins

Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma saņēma ilggadējā Smiltenes novada medicīnas darbiniece Pārsla Sīkā, kura par smilteniešu un novadnieku veselību rūpējās 45 gadus. Pārslas māsa ir zinoša sava aroda jomā, padomu neatteiks jebkurā diennakts stundā. Viņa vienmēr saviem pacientiem veltījusi gaišu smaidu, mierīgumu un siltumu, iemantojot mazāko pacientu uzticēšanos. Pārsla Sīkā vienmēr zinājusi par katru pacientu, atgādinājusi par nākamajām procedūrām, kuras nepieciešams veikt. Šogad P. Sīkā svinēs 70 gadu jubileju un, kopā ar viņas pacientiem, vēlam veselību, spēku un prieku ik dienas! VIDEO.

Parsla_Sika

Gada balvu Sabiedriskajā darbībā, par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē, sadarbības veicināšanu un atbalsta pasākumu organizēšanu Ukrainas karadarbībā cietušām ģimenēm saņēma ilggadējais Smiltenes pilsētas un novada domes priekšsēdētājs, 12. Saeimas deputāts Ainārs Mežulis. Viņš ar savu darbu un aktīvu iesaisti sekmējis Smiltenes novada attīstību gan kā novada domes priekšsēdētājs novada izveidošanas sākumā, gan būdams 12. Saeimas deputāts aktīvi aizstāvējis Smiltenes novada intereses un vienmēr centies palīdzēt dzimtajai vietai. A. Mežulis ir smiltenietis, kurš vienmēr uzsvēris savu piederību un veicinājis dažādu iniciatīvu realizāciju novada teritorijā. Pateicoties viņa iniciatīvai, Smiltenes novads ir sniedzis palīdzību vairāku Ukraiņu bērniem no ģimenēm, kuras cietušas karadarbībā, rosinot ikvienu novērtēt savas dzīvības un brīvības vērtību. VIDEO

Ainars_Mezulis

Gada balvu Izglītībā saņēma Variņu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Māra Lāce. Viņa ir unikāla latviešu valodas un literatūras skolotāja Variņu pamatskolā, daudzu gadu garumā viņa spēj atrast piemērotākās mācību metodes ikvienam tās audzēknim, atrodot saikni, radot interesi par valodu ikvienam skolēnam. Māras Lāces audzēkņi ir daudzu olimpiāžu dalībnieki. Māra ir bijusi ilggadēja Variņu pagasta deputāte, kā arī ir sociāli aktīva un skolas vides un pagasta dzīves organizatore. VIDEO

Parsla_Sika

Gada balvu Tautsaimniecībā, kas tiek pasniegta par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā, saņēma SIA “TIM-T”. Uzņēmums izveidots 1993. gadā, kad tika atvērts mazumtirdzniecības veikals ,,Pie Gvido”, kurā tirgo pārtikas preces un alkoholiskos dzērienus. Paplašinot biznesu un izveidojot jaunu virzienu, 2015. gada 29. oktobrī tika atvērta vairumtirdzniecības bāze “Vairumnieks”, nodrošinot noliktavu pakalpojumus, tajā skaitā temperatūras režīmu un loģistikas pakalpojumus. Turpinot attīstību uzņēmums 2018. gadā savu darbību paplašinājis, atverot jaunu mazumtirdzniecības veikalu Smiltenes pilsētā. SIA “TIM-T” izveidojis konditorejas ražošanu, garšvielu ražošanu un vērienīgi attīstījis gaļas produktu tirdzniecību. Uzņēmuma kopējais apgrozījums pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis 2018. gadā tas sasniedzis 4 618 761 eiro, nodarbinot vidēji 14 darbiniekus. VIDEO

Gvido_Trapans

Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma medmāsa Biruta Spunde. Birutiņa, māsa – tā medmāsu Birutu sauc teju vai visa Smiltene un ne tikai. Cieņa un uzticība iemantota visu savu darba mūžu, strādājot medicīnas aprūpē Smiltenē jau kopš 1972. gada, kad B. Spunde absolvējusi Cēsu medicīnas skolu. 17 darba gadi aizvadīti pie dakteres Vīksnas, bet nu jau 9 gadus par savu darbavietu viņa sauc dakteres Zušmanes ārsta praksi. Ne viena vien paaudze izaugusi medmāsiņas gādībā. 46 darba gados B. Spunde ir veiksmīgi spējusi pārdzīvot pārmaiņas medicīnas aprūpē, apgūstot arvien jaunas zināšanas un iemaņas, saglabājot pašu galveno – attieksmi pret darbu, pienākumiem un darīt to ar neizmērojamu cilvēkmīlestību. VIDEO

Biruta_Spunde

Gada balvu Sabiedriskajā darbībā saņēma biedrības “Smiltenes pūra lāde” vadītājas Inga Gailuma, Ilze Haka, Evija Šube. Ar savu darbību biedrības “Smiltenes pūra lāde” vadītājas popularizē, stiprina latviešu rokdarbu tradīcijas un vērtības, nododot tās nākamajām paaudzēm. Kopīgi ir radījušas tērpu kolekciju “Latviešu gēns cauri gadu simtiem”, kas ieguvusi ievērību Latvijā un Baltijas valstīs, jo tērpos atspoguļojas rokdarbu tradīcijas un krāšņi etnogrāfiski elementi, atspoguļojot latviešu rokdarbu prasmi dažādos gadsimtos. Viņu ideja “Latvijas simtgades laikapstākļu deķi” īstenojusies projektā, kura laikā tapušas vairāk kā 100 segas visā pasaulē. Biedrībā tiek īstenotas dažādas apmācības, darbnīcas, īpaši pirms tradicionālajiem svētkiem, ar savu aktivitāti gūstot atzinību un atpazīstamību visā Latvijā. Pateicoties “Sirds siltuma darbnīcas” aktivitātēm, tiek izgatavotas zeķītes, cepurītes, jaciņas, sedziņas priekšlaikus dzimušajiem bērniem, caur katru darbiņu nododot siltas domas un mīlestību bērniņam un jaunajai ģimenei.VIDEO

Smiltenes_pura_lade

Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas ķīmijas skolotājs Jānis Celmiņš. J. Celmiņš ir pieredzējis ķīmija skolotājs, kurš jau kopš 1986. gada strādā Smiltenes vidusskolā. Skolotājs māca skolēniem zināšanas apgūt, darbojoties praktiski, rosina domāt, uzdot jautājumus un pašiem meklēt atbildes. Mācību stundās un ārpus tām. J. Celmiņš attīsta skolēnu pētniecības prasmes eksperimentējot, izzinot ķīmiju ar tausti, redzi, dzirdi. Skolotājs konsultē un strādā individuāli gan ar talantīgiem skolēniem, gan skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts. J. Celmiņš aktīvi piedalās skolas, novada un starpnovadu pieredzes apmaiņas pasākumos, daloties ar labās prakses piemēriem. Viņš ir autoritāte kolēģu un jomas speciālistu vidē, viņa viedokli respektē gan skolēni, gan viņu vecāki. Savās prasības J. Celmiņš ir konsekvents, ar cieņu izturas pret skolēniem, kas viņu raksturo kā sava darba entuziastu. Skolotāja aizraušanās ir mūzika un mīlestību pret to viņš nodod arī skolēniem, vadot divas skolēnu mūzikas grupas. VIDEO

Janis_Celmins

Gada balvu Tautsaimniecībā par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā saņēma SIA “Palsa” vadītājs AIVIS AIZSILNIEKS. Kopš 2010. gada par SIA “Palsa” vadītāju ir kļuvis Aivis Aizsilnieks, kura vadībā ik gadu uzņēmumā tiek kāpināts apgrozījums, par ko liecina tas, ka kopš 2017. gada SIA “Palsa” tiek vērtēts kā viens no simts vērtīgākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā. SIA “Palsa” ir lielākais darba devējs Variņu pagastā, katru gadu mērķtiecīgi tiek meklētas iespējas paplašināties. Savas darbības laikā ir uzcelta jauna ferma 500 govīm, un paplašināšanās tiek plānotā arī tuvākajā nākotnē. A. Aizsilnieks ik dienu pierāda, ka ar gribu darīt un darbu ir iespējams sasniegt daudz. VIDEO

Aivis_Aizsilnieks

Gada balvu Kultūrā par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē saņēma Reinis Rešetins. Horeogrāfs un deju pedagogs Reinis Rešetins ir 28 gadus jauns, enerģisks jaunietis, kurš savus dzīves 24 gadus veltījis dejai, no kuriem 21 gadu dejojis tautas dejas, bet šobrīd par savu žanru atzīst laikmetīgo deju. Pašlaik R. Rešetins Rīgas bērnu deju kolektīva “Teiksmiņa” repetitors un Smiltenes vidējās paaudzes deju kolektīva “Ieviņa” mākslinieciskais vadītājs. Tieši Reiņa vadībā VPDK “Ieviņa” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos tika atzīts par sesto labāko vidējās paaudzes deju kolektīvu Latvijā. R. Rešetins jau divus gadus ir Smiltenes, Valkas, Strenču novadu deju kolektīvu deju apriņķa virsvadītājs. Viņam piemīt spēja saliedēt un virzīt savu komandu uz mērķi, prasmīgi izmantojot savas zināšanas par deju un tradīcijām. R. Rešetins ar savu profesionālo, emocionālo un ārkārtīgi “nostrādāto” dejas sniegumu labprāt ir klāt novada nozīmīgos mirkļos, iepriecinot ikvienu. VIDEO

Reinis_Resetins

Gada balva Sportā tika pasniegta Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretāram, sporta entuziastam Tomam Marksam. Toms dzimis un audzis Smiltenē, sabiedriski un sportiski aktīvā ģimenē. Kopš bērnības nodarbojies ar riteņbraukšanu un interesējies par sporta nozari. Pašlaik T. Markss ir preses sekretārs Latvijas Riteņbraukšanas federācijā un sabiedrisko attiecību speciālists Igo Japiņa sporta aģentūrā. Paralēli darbam Rīgā viņš aktīvi un brīvprātīgi iesaistās Smiltenes futbola komandas spēļu apskatu veidošanā, veido video intervijas, dažādus rakstus par futbolistiem. Cik vien iespējams iesaistās novada sporta pasākumu organizēšanā. Liels T. Marksa ieguldījums ir ikgadējā novada sporta pasākuma “Gada balva sportā” organizēšanā. Ikdienā viņš turpina meklēt iespējas, kā vēl panākt, lai plaša mēroga sacensības notiktu tieši Smiltenē. T. Marksa darbs ir viņa vaļasprieks un dzīvesveids. Visus darbus, ko viņš uzņemas, viņš dara ar lielu atbildības sajūtu, jo to dara no savas sirds, mīlot dzimto pilsētu Smilteni, Smiltenes novadu un Latviju. VIDEO

Toms_Markss

Gada balvu Tūrismā par ieguldījumu Smiltenes novada tēla veidošanā un popularizēšanā saņēma Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājs Modris Apsītis. Gandrīz piecus gadus M. Apsītis strādā Smiltenes novada TIC, no kuriem divus gadus ir tā vadītājs. Viņš ir prasīgs pret sevi un apkārtējiem, pedantiski pieiet pie ikviena sava darba pienākuma, kas noteikti ir viņa darba rezultātu panākuma atslēga. Pēdējo gadu laikā tūrisma piedāvājums novadā ir kļuvis daudzveidīgs, popularitāti guvuši TIC organizētie pasākumi, pārgājieni, piesaistot novadam aizvien jaunus interesentus. M. Apsītis lielu daļu sava laika velta pašvaldības pārrobežu projektu īstenošanā, radot jaunas iespējas novada amatnieku un mājražotāju attīstībai. Viņš ir atvērts un atsaucīgs, kas savu darbu dara no sirds, nebaidoties no inovatīvu risinājumu ieviešanas.

Modris_Apsitis

 

Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas fizikas, informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs Andrejs Miķis. Kopš 1997. gada A. Miķis strādā Smiltenes izglītības sistēmā. Skolotājs mācību stundās prot ieinteresēt skolēnus darboties jēgpilni un māca apgūto sasaistīt ar reālām dzīves situācijām, attīsta skolēnu pētniecības prasmes, vadot skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus informātikas un fizikas tematikā. Andrejs informē ne tikai skolēnus, bet arī kolēģus par jaunākajām zinātnes atziņām, organizē dažādus izzinošus pasākumus, mācību ekskursijas, nodarbības. Skolotājs veido cieņpilnas attiecības ar skolēniem, mācot ne tikai mācību priekšmeta saturu, bet arī vispārcilvēciskas vērtības. A. Miķis sniedz ieguldījumu skolas datortīkla un datorprogrammu uzturēšanā, pedagogu tālākizglītības nodarbību organizēšanā. Skolēni viņu raksturo ar vārdiem: “Stingrs, prot izskaidrot šķietami neizskaidrojamo, mīl jokot, īsts sava priekšmeta un skolas entuziasts, draudzīgs un atsaucīgs.”  VIDEO

Andrejs_Mikis

Gada balvu Kultūrā par ieguldīto darbu nemateriālo kultūras mantojuma saglabāšanā, tradīciju turpināšanā savā radošajā darbā, saņēma Anna un Guntis Priedītes. Anna Priedīte ir šuvēja, individuālā darba veicēja, kura, veicot savus darba pienākumus, ir uzņēmīga, atbildīga, pretimnākoša, labestīga. Viņa ir šuvusi tērpus Smiltenes un apkārtējo novadu amatiermākslas kolektīviem, kā arī Annas šūtais tautastērps, šogad ir izvēlēts izstādei, kas būs skatāma Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku laikā. Meistares darbi, kuros jūtama mīlestība, apliecina viņas cieņu pret latviešu tautas vērtībām. Guntim Priedītem piemīt milzīgs gribasspēks, pacietība un rūpība pret ikvienu darbu, kas tiek darīts. Darbs ar koku ir viņa aicinājums. Gunta darbi aplūkojami nozīmīgos tūrisma objektos Smiltenes novadā un blakus novados, kā arī šobrīd apskatāmi izstādē Siguldā. Viņa veidotās rotaļlietas radījušas prieku Smiltenes pirmsskolas grupu bērniem. Anna un Guntis ir izaudzinājuši trīs meitas, dodot stabilu pamatu, veidojot vērtību sistēmu, attīstot radošās spējas un mīlestību pret mākslu. VIDEO

Anna_Guntis_Priedites

Gada balvu Tautsaimniecībā  par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā saņēma Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) “Smiltenes tehnikums" kolektīvs. PIKC “Smiltenes Tehnikums” pēdējo gadu laikā ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības iestādi, kas domā gan par audzēkņu, gan tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Smiltenes tehnikumā, nepārtraukti domājot par mācību programmu pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un piesaistot dažādu projektu līdzfinansējumu, izdevies panākt, ka skolā mācās daudz zinošu un savā izvēlētajā profesijā ieinteresētu jauniešu. PIKC ir uzsācis modulāro apmācību Latvijas ekonomikai prioritārajā nozarē būvniecībā būvniecībā - ceļu būvtehniķis un izstrādājis un licenzējis jaunu -, šobrīd tautsaimniecībā īpaši nepieciešamu mācību programmu: hidrobūvju būvtehniķis. Smiltenes tehnikums ar labiem panākumiem izmanto savas konkurētspējas priekšrocības, piedāvājot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītību. VIDEO

Smiltenes_tehnikums

Gada balvu Tūrismā par aktīvu un radošu darbību tūrisma nozarē un par sniegto ieguldījumu Smiltenes novada popularizēšanā valstī un pasaulē saņēma Maizes muzeja “Kukaburra” saimnieks Jānis Krieķis. Maizes muzejā katrs ceļinieks un viesis ir laipni gaidīts, pacienāts un iepazīstināts ar skaistu, latvisku vidi, telpu, tradīcijām un vērtībām. Jāņa darbam piemīt sirsnība, pamatīgums un laba gaume. Viss, ko viņš dara, tiek veikts ar apdomu, no sirds un domājot par produkta saņēmēju. Viņa cepto maizi, ābolu sieru, kaņepju staku un produktus ir ievērojuši gan starptautiskajā izstādē “Balttour”, gan daudzos, dažādos tirdziņos un pasākumos. Īpaši jāuzsver Jāņa latviskums un lokālpatriotisms, savos produktos izmantojot novada simbolu - rudzupuķi. Kā apliecinājums Jāņa darba kvalitātei ir saņemtā kultūras zīme “Latviskais mantojums”, ko piešķir Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu. VIDEO

Janis_Kriekis

Gada balvu Sabiedriskajā darbībā par brīvprātīgu iesaistīšanos un sniegto palīdzību gan Ukraiņu kara darbībā cietušo bērnu nometņu organizēšanā, gan palīdzot novada sociālo problēmu ģimenēm, saņēma Aurika Zīvere. Aurika ir Smiltenes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, līdz ar ko ikdienas darbs ir cieši saistīts ar sociālas dabas jautājumiem. Viņa atbildīgi un individuāli izvērtē katru problēmjautājumu un situāciju. Nenovērtējama ir viņas sirsnība, labestība, ar kādu viņa pieiet pie katra darba uzdevuma. Aurika nekad neteiks “Nē!”, viņa vienmēr cenšas atrast risinājumus, nezināmās lietas uztverot kā izaicinājumus. Jau vairākus gadus, Aurika ir novada jauniešu krustmāte. Viņa brīvprātīgi vada Smiltenes Jauniešu domi, kur, kopā organizējot dažādus izklaidējošus un sociālus pasākumus, ir kā paraugs jauniešiem, starp kuriem, pateicoties aktīvai darbībai Jauniešu domē, izaug krietni cilvēki, kuri aizejot “lielajā dzīve”, sasniedz daudz. Aurika savu sirds siltumu nepatur sev, viņa ar to dalās gan caur saviem bērniem, gan ievērpjot to savos darbos, neatskatot savu palīdzību nevienam. VIDEO

Aurika_Zivere