Kontakti

gaujienaspsk [at] smiltenesnovads.lv
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Vita Andersone

Direktore
gaujienaspsk [at] smiltenesnovads.lv

Gunta Dumārova

Direktores vietniece izglītības jomā
gaujienaspsk [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

Gaujienas pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno speciālās pirmsskolas un speciālās pamatizglītības programmas. 

 • Iestādes darbības mērķis ir:
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
 • 2023./2024. mācību gadā pamatskolā mācās 34 izglītojamie. 
 • Fakti par skolu
  • Gaujienas pamatskola atrodas Smiltenes novada Gaujienas pagastā, Gaujas upes krastā.
  • Tā dibināta 1958. gada 1. septembrī un skolas nosaukums ir mainījies gadu gaitā, bet tās būtība nav mainījusies – skola ir mājas izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama mīlestība un atbalsts.
  • Skolā strādā radošs, profesionāls un pieredzes bagāts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs.
  • Skolā ir izremontētas telpas, kuras aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Modernizēts mācību process. Plaša bibliotēka. Sakārtota sporta zāle ar ģērbtuvēm un atjaunots sporta inventārs.
 • Misija, vīzija
  • Sniedzam pamatizglītību atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, attīstības līmenim un sekmējam veiksmīgu adaptāciju sabiedrībā.
  • Vispusīgi attīstīta un lietpratīga personība, kura ieinteresēta savā izaugsmē un spējīga integrēties sabiedrībā.
 • Vērtības 
  • Individuāla pieeja katram bērnam.
  • Ģimenei un pedagogiem draudzīga mācību iestāde.
  • Sportiska, veselīga dzīvesveida skola.
  • Starpdisciplināras mācību stundas un kompetenču dienas.
 • Brīvajā laikā izglītojamie var iesaistīties dažādās interešu izglītības programmās.
 • Skolai ir plaša teritorija pastaigām un sporta aktivitātēm.
 • Izglītojamie piedalās dažādās sacensībās un konkursos.
 • Skola iesaistās Pasaules Speciālās olimpiādes sacensībās.
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
 • Skola nodrošina  atbalsta pasākumu piedāvājumu: ritmiku, ārstniecisko vingrošanu, logopēdu un psihologa konsultācijas, medicīnisko palīdzību, smilšu terapijas nodarbības.

Vārds, uzvārds

Amats

Vita Andersone

Direktore

Gunta Dumārova

Direktores vietniece izglītības jomā un sociālo zinību skolotāja

Ineta Andrīte

Skolotāja C līmeņa klasē, internāta skolotāja

Linda Barkovska

Skolotāja C līmeņa klasē, internāta skolotāja

Daina Graudiņa

Skolotāja C līmeņa klasē, internāta skolotāja

Ruta Graudiņa   

Sporta skolotāja

Solvita Jermakova

Pirmsskolas skolotāja, latviešu valodas skolotāja

Rūta Kliesmete

Latviešu valodas skolotāja

Dace Lazdiņa-Ivanova

Vizuālās mākslas skolotāja

Svetlana Lārmane

Matemātikas, ģeogrāfijas, dabaszinību un internāta skolotāja

Maija Morīte

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja, internāta skolotāja

Inga Poševa

Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotāja, internāta skolotāja

Itālo Reigass

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Lāsma Rēpele

Skolotāja C līmeņa klasē, angļu valodas skolotāja, internāta skolotāja

Sandra Siliņa

Mūzikas skolotāja

Iluta Šurkina

Internāta skolotāja

Aiva Zaķe

Skolotājs –logopēds

Inita Zaharčuka

Psihologs

Skolas regulējošie dokumenti 

Mācību darba regulējošie dokumenti

Pašvērtējuma ziņojumi

 • Projekts ‘’Dabai labu darīt’’ – skolēni ieguva zināšanas par pārstrādājamo materiālu otrreizējo izmantošanu. Darbinieki un skolēni ar ģimenēm iesaistās makulatūras un pet pudeļu vākšanā, kā rezultātā skolēni ieguva apmaksātus ceļa izdevumus ekskursijai un papildināja skolas materiāli tehnisko bāzi.
 • Projekts ‘’Skolas piens’’ un ‘’Skolas auglis’’ uzlabo skolēniem sapratni par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu pārtiku.
 • Projekts ‘’Bērnu un jauniešu žūrija’’ – pilnveido skolēnu lasītparasmi un klausīšanās spējas, sekmē interesi par literatūru un kultūras mantojumu.
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra projekts ‘’Šodien laukos’’- kura aktivitātes nodrošināja padziļinātas zināšanas par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību. Ievirzīja skolēnus karjeras izvēlē.
 • Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras projekts ‘’Mēs esam Te’’. Apgūst sadarbības un integrācijas prasmes, kā arī veselīga dzīvesveida plānošanu un popularizēšanu kopā ar Palsmanes pamatskolas un Blomes pamatskolas skolēniem.